+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nový systém jazykové přípravy a podpora podle § 16


Dne 1. 9. 2021 vstoupil v platnost nový systém jazykové přípravy podle § 20, který přináší pracovníkům poradenských zařízení nové výzvy, a zejména vzbuzuje mnoho otázek. Situace ale není tak složitá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dobrou zprávou totiž je, že veškerá podpora pro žáky s OMJ podle § 16 a vyhlášky č. 27/2016 Sb. zůstává zachována v plné míře. Tato legislativa zůstává nezměněna a aktualizovaná podoba vyhlášky č. 48/2005 Sb. na ni nemá vliv. Způsob poskytování podpůrných opatření je nyní nově sjednocen v Metodice MŠMT pro poradenská zařízení, která cílí přímo na podporu žáků s OMJ.

Jakým způsobem je možné a vhodné oba způsoby podpory kombinovat? V čem spočívá nový systém jazykové přípravy a co to znamená pro poradenská zařízení?

Nový systém jazykové přípravy v podstatě nahrazuje původní rozvojový program MŠMT určený k financování výuky ČDJ ve školách. Nově školy nebudou muset pro získání financí vyplňovat projektovou žádost, ale finance budou získávat nárokově a flexibilně od krajských úřadů, na základě vykazování počtu výukových skupin a rozsahu výuky. Na tyto finance ale nedosáhne každá škola, ale pouze škola krajem určená. Podmínkou pro určení školy je alespoň 5% žáků s cizí státní příslušností ve škole. Kraj musí určit alespoň jednu školu v každém ORP, a to i v případě, že tam žádná škola splňující podmínku 5% není.

Jazyková příprava by měla optimálně probíhat v době běžné výuky, kdy žáci jsou z příslušných předmětů automaticky uvolňováni. Rozsah jazykové přípravy se stanoví například jazykovým testem NPI, který podle jazykové úrovně doporučí jazykovou přípravu v rozsahu 100, 150 nebo 200 hodin výuky, a to po dobu maximálně 10 měsíců. Maximální rozsah 200 hodin ČDJ není dostačující ani pro bezpečné dosažení komunikativní úrovně.

Stejně jako tomu bylo u rozvojového programu, také nový systém jazykové přípravy je určený pouze pro žáky s cizí státní příslušností. Navíc platí podmínka, že je to pouze pro žáky nově příchozí, tj. pro ty, kteří plní povinnou školní docházku v ČR maximálně 12 měsíců (pro školní rok 2021/2022 platí podmínka 24 měsíců).

Nárok na jazykovou přípravu tedy nemají:
- žáci s OMJ s českým nebo dvojím občanstvím
- žáci s OMJ s cizím občanstvím, kteří se v ČR vzdělávají déle než 24 měsíců

Žáci s vyšší jazykovou úrovní než 2 podle jazykového testu NPI (tj. s vyšší než komunikační úrovní) sice teoreticky mohou být do jazykové přípravy zařazeni také, legislativa toto umožňuje, prakticky nový systém není pro tyto žáky uzpůsoben a od začátku je zamýšlen jako jazyková podpora pro začátečníky. Kurikulum ČDJ od NPI je určeno pro výuku žáků s nulovou nebo velmi nízkou úrovní češtiny a má je dovést maximálně na komunikační úroveň, cca A2.

Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách v počtech 2 - 10 žáků v první skupině a 1 - 10 žáků v každé další skupině po naplnění předchozích. Děti s OMJ, které na jazykovou přípravu nemají nárok, se mohou do výukových skupin přidat také, ale jen pokud v nich zbyde místo.

Pro žáky s OMJ je proto podpora podle § 16 ŠZ nadále nepostradatelná, a to nejen proto, že někteří žáci ze systému opět vypadávají, ale i proto, že žáci účastnící se jazykové přípravy budou nadále potřebovat velkou podporu ve výuce v kmenové škole i následnou podporu po skončení jazykové přípravy, jelikož po jejím absolvování dosáhnou maximálně komunikační úrovně češtiny.

Kteří žáci budou navzdory novému systému nadále potřebovat hodiny ČDJ z 2. nebo 3. stupně PO?

  • Žáci s OMJ bez nároku na jazykovou přípravu, tj. žáci s OMJ s českým nebo dvojím státním občanstvím a žáci s cizí státní příslušností, kteří se v české škole vzdělávají déle než 2 roky. Tito žáci tedy mají pouze nárok na podporu z § 16 ŠZ.
  • Zejména pro žáky na prvním stupni může být problematické dojíždění na jazykovou přípravu do určené školy, v novém systému se totiž nepočítá se zajištěním doprovodu pro dojíždějící žáky. Může jim být nabídnuta distanční výuka ČDJ, ta je ale sama o sobě zcela nedostačující, a je proto žádoucí ji kombinovat s prezenční výukou ČDJ v kmenové škole, financované z par. 16 ŠZ.

Je možný souběh jazykové přípravy podle § 20 a hodin ČDJ v podobě podpůrného opatření podle § 16?

  • Z hlediska legislativy tento souběh možný je, nicméně Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ jej nedoporučuje.
  • Platí, že žák s OMJ by měl primárně čerpat podporu z § 20, tedy měl by se účastnit jazykové přípravy v dostatečném rozsahu, který odpovídá jeho jazykovým potřebám (tj. max 200 hodin ČDJ po 10 měsíců). Teprve pokud by tato podpora nestačila, je vhodné ji zkombinovat s podporou z § 16. Doporučujeme to v situacích, kdy žák potřebuje intenzivnější jazykovou podporu, například pokud do 8. nebo 9. třídy přijde žák s nulovou znalostí češtiny, který se navíc potřebuje postupně připravit na přijímací zkoušky na střední školu. V tomto případě by byl souběh podpory z § 20 a § 16 určitě obhajitelný.
  • Současně platí, že pokud žák začal čerpat hodiny ČDJ v rámci 2. nebo 3. stupně PO před zahájením jazykové přípravy v určené škole, může se účastnit jazykové přípravy a současně dočerpat doporučené hodiny ČDJ z § 16.​

Jakým způsobem podporovat v kmenové škole žáky s OMJ účastnící se jazykové přípravy?

  • Všichni žáci s OMJ v určené i neurčené škole budou nadále potřebovat velkou podporu v běžné výuce. Nezapomínejme, že nový systém je určen výhradně začátečníkům v češtině. Budou proto potřebovat individuální vzdělávací plán, ve kterém budou pro každý předmět stanoveny individuální vzdělávací cíle, uvedeny úpravy obsahu vzdělávání, uzpůsobené metody výuky a individuální hodnocení.
  • Vhodné je doplňovat jazykovou přípravu pedagogickou intervencí věnovanou doučování či předučování (např. klíčové slovní zásoby odborných předmětů).
  • Pro začátečníky může být velkou oporou (dvojjazyčný) asistent pedagoga, který může být i sdílený.

Jakým způsobem podporovat žáky, kteří absolvují jazykovou přípravu?

  • Podle odborných studií (např. teorie ledovce Jima Cumminse) trvá průměrně 5 až 10 let, než si žáci osvojí tzv. akademický jazyk potřebný k tomu, aby se mohli plnohodnotně zapojit do výuky a zažívat školní úspěch. Proto je nezbytná jejich dlouhodobá podpora. Někteří žáci proto budou i po absolvování jazykové přípravy potřebovat další výuku ČDJ v rámci 2. nebo 3. stupně PO.
  • Většina žáků po absolvování jazykové přípravy bude potřebovat zejména jazykovou podporu v předmětech běžné výuky - všímavost pedagogů k jazyku výuky, stanovování jazykových cílů vedle obsahových u každého tématu, zjednodušené texty, vizuální oporu apod.
Michala Hamplová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.