+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Tipy pro předcházení odkladu u vícejazyčných dětí


 1. Poskytujte vícejazyčným dětem adekvátní jazykovou podporu dle § 20 školského zákona v rámci jejich pobytu v MŠ.
 2. Upravte vzdělávací nabídku tak, aby se vícejazyčné děti mohly také zapojit a odnesly si alespoň částečně stejné poznatky nebo dovednosti, jako česky mluvící děti. Ověřujte jejich porozumění. Stává se, že pokud je vícejazyčné dítě velmi tiché a nevyrušuje, paní učitelka ho může nevědomě přehlížet. Dítě pouze napodobuje chování ostatních dětí, ale jeho porozumění je nedostatečné.
 3. Věnujte čas vytvoření PLPP pro vícejazyčné děti, které máte ve třídě. Ke správnému nastavení podpůrných opatření vám pomůže naše jazyková diagnostika pro děti z MŠ a nečtenáře.
  - PLPP vyhodnocujte dle aktuálních potřeb, nejméně jednou za 3 měsíce, a konzultujte jej se svými kolegyněmi na třídě. V případě, že se vám nedaří stanovené cíle dosáhnout, navrhněte rodičům možnost konzultace v PPP.
 4. Sledujte wellbeing a socio-emoční dovednosti dítěte, můžete k tomu využít některý z evaluačních nástrojů, které nejsou vázané na znalost jazyka. Jedině při pocitu celkové pohody může u dítěte nastat zapojení a soustředění potřebné pro rozvoj a efektivní učení.
 5. Zapisujte pokroky dítěte do PLPP, případně do jazykového portfolia. Jazykové portfolio slouží pro kontinuitu práce v případě, že se střídá více osob v poskytování jazykové přípravy. Také je dobrým nástrojem, na kterém rodičům můžete ukazovat pokroky dítěte.
 6. Pokroky dítěte pravidelně konzultujte s rodiči. Zamyslete se společně s rodiči, jak u dítěte podporovat vícejazyčnost - tedy jak mohou rodiče podporovat dítě v jeho rodném jazyce a co mohou v rámci českého jazyka procvičovat i doma (sledování českých televizních programů pro děti, používání aplikací pro výuku českého jazyka - např. Včelka).
 7. Spolupracujte s pedagogicko-psychologickou poradnou – pozvěte si odborné pracovníky z PPP přímo do vaší třídy. Komunikujte s PPP či SPC o možnosti testování školní zralosti.
 8. Uspořádejte informační schůzku pro rodiče předškolních dětí s paní učitelkou z 1. třídy nebo zástupcem ŠPZ - speciálním pedagogem, školním psychologem či výchovným poradcem. V případě potřeby pozvěte na setkání tlumočníka nebo interkulturního pracovníka. Seznamte rodiče s fungováním a metodami práce na základní škole a objasněte jim, jaké psycho-sociální nároky jsou na děti v ZŠ kladeny. Seznamte rodiče s možností odkladu školní docházky a případným zařazením do přípravné třídy.
 9. V případě, že se vám jeví úroveň českého jazyka u vícejazyčného dítěte nedostatečná, doporučte rodičům, jakým způsobem mohou své dítě rozvíjet mimo MŠ – volnočasové aktivity v češtině, letní intenzivní kurz češtiny, návštěva kina či divadla pro děti. Pomoci s osvojováním češtiny může i navázání kontaktů s českými dětmi a rodiči nebo česká chůva.
 10. Pokud máte možnost, využijte v rámci pedagogické diagnostiky u vícejazyčných dětí podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga, který může dítěti zadávat úkoly v jeho rodném jazyce. Vzhledem k jazykové bariéře je někdy pro dítě obtížné porozumět zadání a pedagogická diagnostika tak může být vzhledem k jazykové bariéře zkreslená.
 11. Doporučte rodičům organizace zaměřené na práci s vícejazyčnými dětmi a rodinami, např. META, InBáze, CIC, ICP, Praha metropole všech, SIMI, CPIC.
Bára Dvořáková, Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.