+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování češtiny jako druhého jazyka


KTERÉ ŠKOLY MUSÍ POSKYTOVAT JAZYKOVOU PŘÍPRAVU?

Od září 2021 byl spuštěn systém financování a organizace jazykové přípravy pro žáky cizince. Jazykovou přípravu mají poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který jazykovou přípravu financuje.

Jak se stát školou určenou?

Pokud má Vaše škola minimálně 5 žáků s cizí státní příslušností a personální a prostorové předpoklady k vytvoření skupin/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně), zařadí ji krajský úřad na seznam určených škol a poskytne finanční prostředky.

Kdo má nárok na jazykovou přípravu?

Žáci s cizí státní příslušností, kteří plní povinnou školní docházku v ČR po dobu kratší než 12 měsíců. V případě volné kapacity mohou nenárokově navštěvovat skupiny pro jazykovou přípravu i žáci pobývající v ČR déle než 12 měsíců nebo ti, kteří mají dvojí nebo české občanství, ale mají nedostatečnou znalosti českého jazyka.

Jak nastavit jazykovou přípravu?

  • Bude probíhat přednostně v době běžné výuky (žáci jsou z příslušných předmětů automaticky uvolňováni) ve skupinách 1 až 10 žáků s tím, že v první skupině musí být alespoň 2 žáci.
  • Úvazek učitele ČDJ se bude odvíjet od počtu výukových skupin a nároku na rozsah jazykové přípravy žáků cizinců ve skupinách.
  • Rozsah podpory se určuje orientačním jazykovým testem (je poskytována v rozsahu 100–200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců).

Nebylo by správné spoléhat se na to, že dítě vše zvládne samo, má-li nastavený systém jazykové přípravy.

Tento systém bývá označován jako "kurz pro přežití", protože pomůže dítěti naučit se komunikovat v češtině v běžných životních situacích, ale není dostatečný pro plnohodnotné zapojení do výuky. Je proto velmi důležité poskytovat vícejazyčným žákům podporu ve výuce nejen během jazykové přípravy, ale i po jejím ukončení. Podrobnější informace k tématu Vám přinášíme v článcích Jazyková příprava (dle §20 ŠZ) a Podpora ve výuce v určené i neurčené škole.


AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KURZŮ ČEŠTINY

Národní plán obnovy (doučování)
Na webu Doučování.edu.cz.
Období leden–srpen 2023.
Individuální nebo skupinové doučování českých i vícejazyčných dětí (netýká se adaptačních skupin), adaptační a socializační aktivity.
Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy
Na webu Praha.eu.
Žádosti od 24. 4. 2023 do 3. 5. 2023
Zájmové aktivity pro nově příchozí děti z Ukrajiny, mentoringové a buddy programy, kurzy českého jazyka, doučování a podpora při vzdělávání dětí v rámci povinné školní docházky.
Národní plán obnovy (doučování) pro soukromé a církevní školy a konzervatoře
Na webu edu.cz
Žádosti do 10. 4. 2023.
Individuální a skupinové doučování pro soukromé a církevní ZŠ, SŠ a konzervatoře na období leden–srpen 2023.
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
Na webu Operační program Jan Amos Komenský.
Žádosti do 28. 4. 2023.
Podpora personálních pozic (školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, dvojjazyčný asistent atd.), rozvoj pedagogů i inovace ve vzdělávání. Pokud škola nedostane finanční prostředky na školního psychologa, bude jí nabídnuta podpora prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity.
Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny leden-červen 2023
Na webu edu.cz
Žádosti do 30. 4. 2023.
Podpora adaptace a socializace ukrajinských dětí na české prostředí, podpora rozvoje jejich jazykových dovedností, zejména v českém jazyce, příprava dětí na nástup do českých škol, podpora jejich duševní pohody a duševního zdraví.
Nadace Charty 77 - Vzdělání bez bariér ve školním roce 2022/2023
Na webu Konto bariéry.
Žádosti do 30. 9. 2023.
Podpora handicapovaných a sociálně znevýhodněných dětí, které do České republiky přicházejí z oblastí zasažených válkou. Finanční příspěvky jsou určeny na podporu integrace ukrajinských žáků, na školní pomůcky, obědy ve školní jídelně, asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, na osobní asistence, vybavení tříd a kompenzační pomůcky, na volnočasové a integrační aktivity a také na psychologickou podporu.
Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Na webu nadaceterezymaxove.
Bez časového omezení.
Podpora ukrajinských rodin a dětí, které zasáhl válečný konflikt. Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. Příspěvek je možné využít na financování: učebnic, školních potřeb a pomůcek, vzdělávacích a rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy), školní družiny, ubytování na internátu, psychologické podpory, školních pobytových akcí (škola v přírodě aj.) a dalších aktivit.
Fakulty doučují
Na webu Zapojme všechny.
Bez časového omezení.
Propojení doučujících osob a škol, které hledají personální zajištění doučování českých i vícejazyčných žáků.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.