+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Itálie


V Itálii žije v současnosti 4 570 317 cizinců, což je 7,5 % všech obyvatel (toto číslo se samozřejmě týká pouze cizinců s povolením k pobytu, kteří jsou zaznamenáni v oficiálních statistikách). Ve školním roce 2010/2011 zasedlo v lavicích italských škol 710 263 žáků s jiným než italským občanstvím, což je 7,9 % všech žáků v italských školách. Oproti předchozímu školnímu roku došlo opět k nárůstu počtu dětí cizinců, nicméně stalo tak zejména díky dětem narozeným již v Itálii, nikoliv díky nárůstu imigrace jako takové – proto také můžeme sledovat nejvíce nově zapsaných žáků cizinců ve školách základních. Drtivá většina (90,2 %) žáků s jiným než italským občanstvím chodí do státních škol.
V souladu s celkovým rozmístěním cizinců na území Itálie je největší podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků ve školách v severních regionech – nejvíce v Emilii-Romagni, kde děti cizinců tvoří 14 % všech žáků, nejméně pak na Sardinii, která má jeden z nejnižších podílů cizinců na celkovém počtu obyvatel.
Nejvíce dětí cizinců pochází z Rumunska, Albánie a Maroka – opět v souladu s celkovými počty cizinců žijících v Itálii.
Kolem 80 % dětí cizinců volí pro své vzdělání odborné a technické střední školy (podobné českým učilištím), jež nabízejí rychlejší pracovní uplatnění. Ze všech studentů volí tuto možnost 54 %, je tedy vidět jasná odlišnost. Je také nutné zdůraznit, že v italském vzdělávacím systému je volba mezi těmito technickými školami a gymnázii zásadní pro nástup na vysokou školu. Bohužel je možné sledovat i další rozdíly mezi žáky s italským občanstvím a žáky cizinci, zejména horší známky, opožděné dokončení školy či předčasné ukončení středoškolského vzdělání (ukončení bez získání příslušné kvalifikace).
V italském vzdělávacím systému v současnosti neexistuje žádná jednotná praxe zaměřující se na integraci žáků cizinců. Celkově lze zaznamenat nedostatek školení pro učitele a také nedostatek financí určených na aktivní pomoc žákům a jejich rodičům. Školy také obecně nezajišťují dětem hodiny italštiny, které by jim pomohly překonat jazykovou bariéru. Důležitý je fakt, že jsou do povinné školní docházky zahrnuty i děti bez dokumentů, tj. pobývající na území Itálie nelegálně, což lze hodnotit velmi kladně. Nicméně jediná výrazná „akce“ ze strany státu, resp. ministerstva školství, bylo v roce 2010 zavedení maximálního podílu žáků cizinců nenarozených v Itálii na 30 %. V tuto chvíli ale tuto hranici překračuje minimum škol, a tak opatření nemá přílišný dopad a přirozeně samo o sobě neřeší integraci dětí cizinců do škol. Naopak neoficiální, ale celostátně velmi častá je praxe zařazování dětí cizinců o třídu níž než odpovídá jejich věku – tato praxe je zpochybňována zejména kvůli vytváření další nerovnosti mezi dětmi a také negativnímu vlivu na sebedůvěru dětí. Z výše uvedeného vyplývá, že většina iniciativ proto existuje na lokální úrovni, často na dobrovolné bázi a ve spolupráci s místními nevládními organizacemi.
Jednou z takových iniciativ je například projekt Intercultura, který organizuje provincie Benátky. Základem tohoto projektu je spolupráce mezi různými subjekty – školami, rodiči, krajanskými organizacemi, dobrovolnickými organizacemi apod. Mezi aktivity patří například bezplatné kurzy italštiny, příručka o fungování italského školství ve 13 jazycích, kurzy pro kulturní mediátory apod.
Poměrně systematický se zdá být přístup regionu Emilia-Romagna, který, jak bylo zmíněno výše, má největší podíl žáků s cizím občanstvím. Na regionálním portálu věnovaném vzdělávání, http://www.scuolaer.it, lze najít mnoho informací o konkrétních kurzech (pro děti i pro učitele) a výzkumu týkajícím se integrace dětí cizinců. Z konkrétních projektů lze zmínit například projekt prevence předčasného ukončení školní docházky mezi dětmi cizinců (Includere e uscire dalla marginalità: azioni per la prevenzione della dispersione scolastica degli alunni stranieri, ISI L2), který se věnuje zejména podpoře jazykové výbavy potřebné k osvojení školní látky. Významnou součástí projektu je také vytvoření platformy, kde vyučující mohou sdílet materiály určené k výuce italštiny. Tato platforma je navíc k dispozici i samotným studentům, kteří si zde mohou procvičit slovní zásobu, a to jak obecnou, tak i zaměřenou na konkrétní předměty.
Zmínku si zaslouží Centro risorse alluni stranieri, které funguje v Ligurii díky spolupráci několika orgánů na různé úrovni. Centrum poskytuje materiály, provozuje knihovnu a organizuje semináře a projekty týkající se integrace cizinců ve školách.
Na závěr je třeba uvést velmi zajímavý projekt open Italiano Lingua Seconda. Základem tohoto projektu je internetový portál poskytující informace a trénink dobrovolníkům, kteří učí italštinu jako cizí jazyk, a to zejména pomocí videokurzu.

Některé portály, kde je možné najít další informace:

Ministerstvo školství, univerzit a výzkumu (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
http://www.istruzione.it/
Informace o vzdělávacím systému, sekce Intercultura se věnuje integraci žáků-cizinců.

Centro risorse alunni stranieri (Liguria)
http://www.scuolenuoveculture.org/cras.html
Knihovna, včetně materiálů online, materiály pro výuku italštiny, informace o projektech.

Centro COME (Milano) http://www.centrocome.it Interkulturní výchova, materiály pro rodiče (informace o škole v několika jazycích).

Federazione istituti di attività educative http://www.fidae.it/
Informace o vzdělávacím systému obecně.

Fondazione ISMU
http://www.ismu.org/
Informace o integraci cizinců ve školách, statistiky z různých zdrojů. Součástí jsou i dvě speciální sekce pro čínsky a arabsky mluvící komunity.

Il portale della Regione Emilia-Romagna
http://www.scuolaer.it
Portál věnovaný školám v regionu Emilia-Romagna.

Open Italiano Lingua Seconda
http://openitalianol2.integrazioni.it/

ISI L2
http://isi.asphi.it/?page_id=2

Zdroje:

MIUR (2011): Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, A.S. 2010/2011. Dostupné zde:
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8b6c31e1-1678-4f1e-ba63-222d3d6fb071/alunni_stranieri_nel_sistema_scolastico_italiano_as_2010_11.pdf

Azzolini, D. (2012): Immigrant-native educational gaps. A systematic inquiry into the schooling of children of immigrants throughout the Italian education systém. Dizertační práce, Università di Trento, 193 s. Dostupné zde: http://eprints-phd.biblio.unitn.it/738/

MIUR-ISMU. (2011), "Alunni Con Cittadinanza Non Italiana. Verso L'adolescenza. Rapporto Nazionale A.S. 2010/2011," Quaderni ISMU, 4. Dostupné zde:
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4924380-1a9b-4422-86cc-57818a3232c4/alunni_con_cittadinanza_non_italiana_a.s.201011.pdf

http://intercultura.provincia.venezia.it/html/progetto.asp - Progetto Intercultura

http://www.scuolaer.it/ Il portale della Regione Emilia-Romagna

http://www.istat.it – Italský statistický úřad.

Pro METU sepsala Lenka Pavelková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.