+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Předcházení diskriminaci a rasismu


Součástí Minimálního preventivního programu, který je realizován a zajišťován školním metodikem prevence, je mimo jiné i otázka prevence vzniku xenofobie a rasismu.

Podle Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole je školní metodik prevence zodpovědný mimo jiné za „koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a za integraci žáků cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti“.

Rasismus byl definován již mnohokrát a mnoha způsoby, proto se jeho definicí zde nebudeme zabývat do hloubky. Za rasismus je obecně považován jakýkoliv negativní postoj, nerovné zacházení, případně ubližování jiným osobám nebo skupinám osob na základě příslušnosti k jinému národu, etnickému původu, kultuře, barvě pleti nebo původu.

Většinou je rasismus založen na předpokladu, že některé skupiny lidí jsou nadřazené jiným, právě pro jejich příslušnost k určité „rase“, ke které se váží určité „vrozené“ charakteristické psychické a fyzické dispozice.

Z výše popsaného je zřejmé, že rasismus je založen na strachu z neznámého (projev xenofobie), na ignoranci a stereotypech, ze kterých pochází různé projevy přímé či nepřímé diskriminace (praktické využití tématu diskriminace v hodinách na www.czechkid.cz, případně www.varianty.cz).

Důležité je si uvědomit, že rasismus a xenofobie mají spoustu podob od verbálního napadání, přes obrazové či elektronické útoky po fyzické ataky na lidi nebo jejich majetek.

Rasismus se může projevovat formou exkluze, tzn. vyloučení z různých aktivit a sociálních skupin nebo podceňováním schopností a potenciálu určitých osob. Čas od času může vést k násilí, které buď přímo vychází z rasismu nebo je s ním spjato.

Lidé, kteří jsou obětí rasové diskriminace nebo obtěžování, nejsou často ochotni hovořit o tom, co zažívají a co se děje. Mlčení a popírání pak vedou k prohlubování a trvání rasismu, přičemž jeho projevy jsou skryté, nepochopené a přehlížené.

Preventivní program na předcházení rasismu a xenofobii proto musí zdůrazňovat, že všichni pedagogové mají zodpovědnost za tvorbu pozitivních postojů k diverzitě(různosti) a za zavádění a realizaci programů a projektů, které kriticky zkoumají rasismus, předsudky, stereotypy a etnocentrismus.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.