+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Psychologická a speciálně-pedagogická podpora dětí


Níže uvedený přehled profesí může posloužit jako seznámení se základními rozdíly v českém a ukrajinském školství v oblasti psychologické a speciálně pedagogické podpory dětí na Ukrajině.

ŠKOLNÍ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ
Při ukrajinských školách nejsou. Jejich funkci plní školní psycholog a tzv. inkluzivní centra.

INKLUZIVNÍ "RESURSNÍ" CENTRA
Vznikají ze státního rozpočtu od roku 2018 díky reformě Nová ukrajinská škola. Podporují nárok dětí s SVP ve věku od 2 do 18 let na předškolní, základní a střední vzdělávání, zejména pak na odborné (technické) vzdělávání.
Co poskytují:

 • komplexní psychologickou a pedagogickou diagnostiku dítěte s cílem stanovit speciální vzdělávací potřeby a vypracovat individuální vzdělávací plán,
 • nápravné a rozvojové služby,
 • metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům,
 • systematickou a kvalifikovanou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poradenství rodičům nebo zákonným zástupcům dětí s SVP,
 • veškeré jejich služby jsou poskytovány zdarma.

Aktivně spolupracují se školami – vytvářejí pro ně programy na různá témata, např. prevence, rizikové chování.
Rodiče se mohou obrátit na pracovníky IC na základě doporučení lékařů, učitelů, sociálních pracovníků, psychologů nebo vychovatelů. Mají podobnou strukturu jako naše PPP nebo SPC.
V roce 2020 bylo zřízeno 627 inkluzivních center, která jsou dostupná ve všech regionech Ukrajiny, tudíž děti s SVP a jejich rodiče mohou vyhledat pomoc v místě svého bydliště.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Na každé škole by měl být školní psycholog, který zastává roli školního poradenského pracoviště, ale záleží na škole, zda si ho může dovolit. Ve skutečnosti na ukrajinské škole bývá psycholog jen zřídka.
Na Ukrajině má nízké platové ohodnocení, navíc daná profese nedosahuje požadovaného respektu. Mnozí nevidí smysl vyhledat služby psychologa nebo těžko nesou, že jejich dítě má nějaký problém.
Náplň práce:

 • Psychodiagnostika a psychokorekce, udržování příznivého klimatu ve škole, podpora inkluzivního vzdělávání, kariérní a výchovné poradenství, základy psychohygieny - důraz na to, aby se žáci naučili zvládat stres.
 • Provádí školení, přednášky, semináře, osobní konzultace.
 • Facilitační činnost – role prostředníka při řešení konfliktů mezi učitelem a žákem, mezi pedagogickými pracovníky; účastní se zápisu do ZŠ a třídních schůzek.

Potřebujete nově příchozímu dítěti z Ukrajiny zajistit psychologickou nebo terapeutickou podporu v ČR? Můžete se podívat na seznam vybraných kontaktů na odborníky poskytující psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou podporu.

ZDRAVOTNÍCI
Vláda v roce 2021 schválila zákon, na základě kterého na školách musí být zdravotnický pracovník. V případě, že ve škole takový pracovník není, je možné, aby škola uzavřela dohodu o lékařské péči s jakýmkoli zdravotnickým zařízením.
Zdravotníci ve školách poskytují následující služby:

 • pravidelné preventivní lékařské prohlídky a očkování bez nutné přítomnosti rodičů, ale s jejich písemným souhlasem,
 • výchovná a poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu,
 • péče o duševní zdraví, informace o očkování, prevence v oblasti přenosných nemocí atd.

ASISTENT PEDAGOGA
Jeho role se posílila díky reformě Nová ukrajinská škola. Pomáhá učiteli organizovat práci a nastavovat výchovně vzdělávací proces tak, aby každé dítě dostávalo kvalitní vědomosti a rozvíjelo se podle svých schopností. Pokud učitel potřebuje více času na dítě s SVP, asistent v této době pracuje s ostatními žáky.
Mají ze zákona povinné pedagogické vysokoškolské vzdělání a ideálně i nějakou specializaci (logopedie, práce s neslyšícími apod).
Pracují na plný úvazek, ale jejich finanční ohodnocení je velmi nízké.
Na některých školách AP nejsou, záleží vždy na řediteli a finančních možnostech školy.

TUTOR V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Něco jako asistent pedagoga, doprovod a adaptační koordinátor v jedné osobě. Pracuje s dětmi s poruchou autistického spektra, ADHD a s jinými SVP.
Náplň práce:

 • vytváří podmínky pro integraci dítěte s SVP do vzdělávací a sociální sféry školy,
 • podporuje kvalitní individuální vzdělávání dětí,
 • pomáhá dítěti zorientovat se ve škole a ve třídě, organizuje pro dítě formu odpočinku, díky čemuž zůstává emocionálně stabilní,
 • doprovází dítě do jídelny, na toaletu, je mu nablízku o přestávkách, spolu s učitelem přizpůsobuje dítěti vzdělávací obsah.

Oficiálně tato pozice není zakotvena v Národní soustavě povolání UA. Od tutora se vyžaduje odborné vzdělání, ale není přímo žádný obor, který by se věnoval vzdělávání v této oblasti. Pokud rodiče dají dítě s SVP do školy, kde není asistent pedagoga ani tutor, obvykle na hodiny dochází i matka dítěte.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Pracuje nejen ve školce a škole, ale také v rehabilitačních a sociálních centrech, poliklinikách. V běžné škole najdeme SP jen zřídka, pracují zejména ve speciálních školách. Ve škole se setkáme spíše s logopedem.
Věnuje se dětem se sluchovým, řečovým, zrakovým a mentálním postižením, poruchou autistického spektra, Downovým syndromem, ADHD, poruchou pozornosti, dětskou mozkovou obrnou atd.

Alexandra Gončarenko

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.