+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování jazykové přípravy


MŠMT nově upravilo postup při zajištění financování jazykové přípravy (pro povinné vzdělávání) a zřízení pozice adaptačního koordinátora v souvislosti s nárůstem počtu dětí a žáků z Ukrajiny:

  • týká se všech dětí a žáků s OMJ splňující podmínky povinné školní docházky v ČR max. 12/24 měsíců,
  • pokud MŠ/ZŠ v souvislosti s přijetím většího počtu žáků potřebuje upravit rozpis přímých výdajů, podává žádost svému zřizovateli, škola v žádosti uvede, k jaké reálné změně došlo (př. zvýšení počtu tříd, navýšení úvazku zaměstnanců školy...),
  • pro MŠ s min. 4 dětmi s OMJ v povinném předškolním vzdělávání - rozsah 1h týdně - navýšen PHmax,
  • pro ZŠ skupiny 2-10 žáků, rozsah 100-200 hodin,
  • krajský úřad může navýšit počet škol určených pro jazykovou přípravu bez nutnosti žádat MŠMT - nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků s OMJ, pokud má personální a prostorové předpoklady a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně).
    • pokud škola tyto vhodné podmínky nemá, bude zákonným zástupcům žáků s OMJ nabídnuta jazyková příprava v jiné určené škole


    Pro rok 2023 lze opět využít pozice adaptačního koordinátora, a to pro všechny nově příchozí žáky s cizí státní příslušností mimo těch, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Na podporu adaptace žáků přicházejících z Ukrajiny je vyhrazena pozice ukrajinského asistenta pedagoga.

K. Ptáčková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.