+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Písemná práce


Připravujeme maturitní slohovky aneb Tři patera doporučení:

S přesunem zodpovědnosti za maturitní písemné práce na školy se pedagogům otevírá možnost studenty na zkoušku efektivněji připravit, ale i relevantně hodnotit. Při stanovování kritérií, zadání a hodnocení slohové práce z ČJL bychom však neměli zapomínat na žáky s odlišným mateřským jazykem, pro něž je slohová práce nejnáročnější částí maturitní zkoušky.

Připravili jsme pro Vás doporučení, na co při přípravě maturitních slohovek nezapomenout s ohledem na žáky s OMJ a z odlišného kulturního prostředí.

A. Při přípravě na maturitní slohovku dbáme na to, aby studenti s OMJ:

 1. s dostatečným předstihem znali podobu zkoušky, hodnotící kritéria a typická zadání písemné práce;
 2. uměli při tvorbě textu používat strukturu/osnovu;
 3. si dokázali vybrat adekvátní zadání s ohledem na slohový útvar a téma a zároveň znali a používali slovní zásobu a fráze typické tento útvar;
 4. dostatečně nacvičovali psaní rozsáhlejších textů a konkrétních slohových útvarů a zároveň měli možnost si nacvičit formální situaci psaní písemné práce včetně napsaní celého útvaru s ohledem na všechny požadavky;
 5. uměli efektivně zkontrolovat, zda jejich napsaná práce splňuje všechny důležité rysy (dodržení útvaru, tématu, rozsahu…) a jestli neudělali nejčastější a snadno opravitelné chyby (např. s použitím Pravidel českého pravopisu); viz odškrtávací seznam Co zkontrolovat před odevzdáním slohovky.

Další tipy a konkrétní příklady, jak přípravu na psaní pojmout soustavně a efektivně najdete v článcích: Jak připravit žáky s OMJ na psaní slohů a Fáze psaní.

TIP! S nácvikem psaní obecně je třeba začít co nejdříve (ideálně od prvního ročníku). Nácvik psaní maturitní slohové práce se všemi požadavky (včetně rozsahu) je vhodné zařadit ve 2. pololetí 3. ročníku a ve 4. ročníku.

B. Při stanovování zadání maturitních slohovek si položme následující otázky:

 1. Připravovali jsme soustavně studenty (nejen) s OMJ na slohové útvary v nabídce? Zkusili si tyto útvary skutečně sami napsat?
 2. Jsou v nabídce slohových útvarů i takové, jež mají jasně danou strukturu a formu – ustálené obraty, spojení, fráze? (např. dopis, zpráva, žádost)
 3. Jsou témata prací volena s ohledem na odlišné kulturní prostředí, z něhož tito žáci pocházejí? (např. zpráva z masopustu je pro některé žáky s OMJ nezvolitelná, pokud tento svátek neznají)
 4. Zaměřují se naopak témata na vlastní zkušenosti maturantů? (např. zpráva z akce vlastního výběru z jakékoliv země)
 5. Jsou zadání formulována jasně, bez použití složitých metafor či jiných vrstev jazyka, které žák s OMJ nemusí znát? (slang, argot, nářečí, příp. historismy, archaismy, neologismy, přísloví/rčení v názvu práce)

C. Při hodnocení maturitních slohovek žáků s OMJ:

 1. Citlivě zohledňujeme odlišnost mateřského jazyka.
 2. Chybějící/špatnou diakritiku nehodnotíme jako chybu (pokud to je možné).
 3. V rámci stanovování kritérií hodnocení se zaměřujeme na smysl textu, srozumitelnost a dodrženou formální strukturu.
 4. Reflektujeme individuální vývoj studentů během celého studia na SŠ.
 5. Jsme lidští a nezapomínáme na individualitu maturantů.

Přejeme Vám i Vašim studentům hodně štěstí u maturit!

TIP: Doporučení lze stáhnout také ve formátu PDF.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.