+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Další možnosti financování


Mateřská škola může získat finanční zdroje na podpůrná a vyrovnávací opatření pro děti s OMJ několika cestami. V rámci dotačních a rozvojových programů vypisovaných MŠMT lze žádat o následující podporu:

- Operační program Jan Amos Komenský (Šablony OP JAK)
Podpora personálních pozic (školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, dvojjazyčný asistent atd.), rozvoj pedagogů i inovace ve vzdělávání. Žádosti do 28. 4. 2023.

- Dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR: Zúčastnit se mohou jak školy (i MŠ, ačkoli je uvedeno pod ZŠ na webu MŠMT), tak nevládní neziskové a ostatní organizace zaměřující se na problematiku vzdělávání cizinců (na podzim pro následující kalendářní rok).
Program je určen na podporu dětí/žáků-cizinců ze třetích zemí.

- Další možností jsou různé nadace, zapojení do integračních programů realizovaných obcemi, tzv. Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (např. projekt integrace cizinců v MČ Praha 13 v dobré praxi pod článkem), nebo spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi a vysokými školami (např. zajištěním dobrovolníků a studentů-asistentů).

- Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity.
Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020(kvůli mimořádné situace spojené s pandemií COVID probíhá do června 2023)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.