+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Další možnosti financování


Mateřská škola může získat finanční zdroje na podpůrná a vyrovnávací opatření pro děti s OMJ několika cestami. V rámci dotačních a rozvojových programů vypisovaných MŠMT lze žádat o následující podporu:

- AKTUÁLNĚ MŠMT: Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
Jedná se o skupinovou výuku češtiny jako druhého jazyka. Ve skupině je nejméně 1 a nejvýše 10 dětí. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 10 dětí-cizinců. Jazyková příprava je poskytována v rozsahu 1 hodiny týdně. Vzdělávání v českém jazyce má být zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy. Od září 2021 bude podpora dětí v předškolním roce financována z PHmaxu.

- Dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR: Zúčastnit se mohou jak školy (i MŠ, ačkoli je uvedeno pod ZŠ na webu MŠMT), tak nevládní neziskové a ostatní organizace zaměřující se na problematiku vzdělávání cizinců (na podzim pro následující kalendářní rok).
Program je určen na podporu dětí/žáků-cizinců ze třetích zemí.

- Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním: Finanční prostředky určené na nenárokové složky mezd/platů a motivační složky mezd/platů pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga) v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.

- Další možností jsou různé nadace, zapojení do integračních programů realizovaných obcemi, tzv. Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni (např. projekt integrace cizinců v MČ Praha 13 v dobré praxi pod článkem), nebo spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi a vysokými školami (např. zajištěním dobrovolníků a studentů-asistentů).

- Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásila hl. m. Praha. Díky ní si školy mohou žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity.
Ukončení příjmu žádostí 31.8.2020

- Dále je zde z Operační program MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci je vypsána výzva s názvem Šablony III. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.