+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyšetření vícejazyčného žáka


Cílem poradenské diagnostiky je získat informace, které poslouží k tomu, aby se lépe popsaly potřeby vícejazyčného žáka (s OMJ) ve vzdělávání a vhodně nastavila podpůrná opatření.
Z praxe pedagogicko-psychologických poraden vyplývá, že vybavenost psychologickými a speciálně pedagogickými diagnostickými nástroji vhodnými pro takové žáky zatím není dostatečná.

Je třeba mít na paměti, že vyšetření se vždy bude řídit zakázkou, ne vždy je proto nutné či možné realizovat komplexní vyšetření, např. nemá-li dítě prospěchové potíže, není třeba zjišťovat intelekt.

Co zohlednit při vyšetření vícejazyčných žáků (s OMJ)?

 • Vycházíme z pedagogické diagnostiky školy.
 • Vybíráme testy/úkoly, které nekladou nároky na jazykové a kulturní znalosti, nejlépe bez časového limitu.
 • Ujistíme se, že žák skutečně pochopil zadání.
 • Pozorujeme, jak žák postupuje při řešení úlohy/testu.
 • Tolerujeme odpověď kývnutím nebo v mateřském jazyce žáka.
 • Sledujeme výkon žáka ve škole.

Přestože výše uvedené aspekty snižují reliabilitu a validitu výsledků testu, dávají nám orientační povědomí o individuálních potřebách žáka, které potřebujeme pro celkové zhodnocení a nastavení podpory.


DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

Výsledkem je popis myšlenkových operací žáka při řešení zadání, informace o jeho výkonu před a po nácviku potřebných strategií a zlepšení výkonu v závislosti na formě podpory.
Umožňuje nám využít různé materiály potřebné k zachycení aktuálních dovedností a nastavení vzdělávacích potřeb.

Jaký je postup dynamického vyšetření u vícejazyčných žáků?

 • Provedeme analýzu činnosti žáka (školní sešity, školní výsledky - písemky, testy, slohové práce; předchozí diagnostické zprávy).
 • Zjistíme si informace o prospěchu v zemi původu žáka a také o průběhu adaptace ve školním prostředí v zemi původu.
 • Provedeme pohovor se žákem.
 • Pohovoříme si za přítomnosti tlumočníka s rodinou a učiteli a zjistíme od nich více informací o žákovi (tlumočníka můžeme zdarma objednat u NPI, pracujeme také s překlady pro PPP).
 • Pokud je to v možnostech poradny, pozorujeme žáka přímo ve třídě.
 • Vybereme vhodné diagnostické úlohy přímo pro konkrétního žáka, abychom zjistili aktuální úroveň vývoje.
 • Provedeme diagnostickou úvahu a následné diagnostické vyšetření.
 • Sledujeme další vývoj žáka.

Diagnostické nástroje

 • Neverbální testy, např. kognitivních schopností (CFT 20-R – Cattellův test fluidní inteligence) nebo výkonové testy, posuzovací škály a dotazníky - je však třeba vzít v potaz možné kulturně podmíněné zkreslení, např. žák se nesetkal s takovým typem úloh, nemá natolik rozvinuté analytické myšlení. Také je třeba zvážit využití jazykové mutace metody, kdy se obejdeme bez tlumočníka.
 • Nestandardizované metody - hry, vzdělávací materiály.
 • Standardizované metody - např. SB4 či testy Terman-Merillové, PDW, WISC-R, K-ABC či starší metody.
 • Slovenské vydavatelství Psychodiagnostika a.s. nabízí ukrajinské verze testových sešitů k vybraným diagnostickým nástrojům: T-12 Názorové řady, T-9 Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé (od 16 let věku), T-112 Škála zjevné úzkosti pro děti – CMAS.
  České verze uvedených nástrojů by měly být dostupné ve vydavatelství Psychodiagnostika Brno.

Nástroje určené pro diagnostiku úrovně rozumových schopností

Při výběru níže uvedených diagnostických nástrojů jsme vycházeli z Metodiky pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ podle § 16 ŠZ a z dobré praxe některých pedagogicko-psychologických poraden.

WISC-III (Wechslerova inteligenční škála pro děti)
U žáků s OMJ a s podobným kulturně-sociálním zázemím můžeme využít subtesty, jež nejsou zatíženy kulturní zkušeností, např. doplňování obrázků, skládanky, bludiště, hledání symbolů, kódování, kostky. Při testování můžeme využít tlumočníka.
SON-R (Neverbální inteligenční test)
Lze očekávat nižší výsledky u žáků s OMJ ve srovnání s českými dětmi (zejména u subtestů Mozaika a Analogie).
Je třeba zohlednit kulturní znevýhodnění a stáří nástroje.
SON-R (Neverbální inteligenční test)
Lze očekávat nižší výsledky u žáků s OMJ ve srovnání s českými dětmi (zejména u subtestů Mozaika a Analogie).
Je třeba zohlednit kulturní znevýhodnění a stáří nástroje.
IDS (Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5‒10 let)
Hodnotí socioemoční oblast nezávisle na jazykové správnosti vyjadřování dětí a na rozsahu jejich slovní zásoby.
Bez významného rozdílu v sociálně-emočních kompetencích mezi žáky s OMJ a rodilými mluvčími, avšak rozdíl byl znatelný při použití subtestů Sluchová paměť, Řeč receptivní a expresivní.
ACFS (Dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí)
Odhalí silné a slabé stránky žáka a stanoví možnosti dalšího rozvoje.
Vhodné pro předškolní žáky.
WJ-IE (Woodcock–Johnson testy kognitivních schopností, mezinárodní edice)
Některé subtesty jsou nezávislé na jazykových kompetencích (dlouhodobá paměť, prostorové myšlení, vizuální porovnávání).
CFT 20-R (Cattellův test fluidní inteligence)
Obsahuje pouze úlohy neverbální povahy, aby se minimalizoval kulturní a sociální.
Ravenovy progresivní matice
Založeny na obdobném principu jako CFT 20-R.
Je třeba brát v potaz stáří norem.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Co ztěžuje vyšetření?
Výslovnost: chybná intonace, výslovnost neznámých hlásek (ř, i/í, r/l), slovní a větný přízvuk.

Čtení: tempo, intonace, porozumění, reprodukce přečteného textu souvisí s úrovní slovní zásoby; zohledňujeme také neznalost latinky.

Psaní: znakový systém se odlišuje od rodného jazyka, tvarosloví (předpony, přípony, koncovky), skloňování (slovo není v nominativu), slovosled ve větě; pokud žák dobře nerozumí, bude mít problém také s gramatickými pravidly.

Sluchová percepce: problém vzniká např. při vysvětlení pokynů k vypracování úloh, vliv oslabené pozornosti nebo sluchové paměti, sluchová diferenciace.

Zraková percepce: problém s pochopením zadané úlohy (diferenciace písmen a tvarů).

Zkouška laterality: může být ovlivněna levopravou nebo pravolevou orientací jedince.

Prostorová orientace: dítě nemusí znát názvy obrazců, může však na ně ukázat.

Matematické schopnosti: způsob počítání se může odlišovat v závislosti na kulturních a jazykových podmínkách.

DIAGNOSTIKA ADAPTIVNÍHO CHOVÁNÍ

Kromě jazykové a kulturní bariéry se u žáků můžeme setkat s poruchami, např. pozornosti, autistického spektra nebo s mentálním postižením. Zejména u mentálního postižení je posouzení adaptivních schopností nezbytné. Zajímá nás každodenní fungování žáka, tedy jak se projevuje, následně posoudíme míru vlivu neznalosti jazyka i jiné příčiny.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ

 • Zohledňujeme faktory ovlivňující výkon žáka při testování (jazyková bariéra, kulturní odlišnost.
 • Přihlížíme k omezení a modifikaci použitých testových metod.
 • Bereme v potaz, zda jsou projevy chování a výkon žáka obvyklé v rámci dané kultury s ohledem na jeho věk a pohlaví a v jakém vývojovém období se ve vztahu ke své referenční skupině nachází.
 • Zobecňujeme výsledná šetření - nesoudíme podle kusé informace, nehodnotíme na základě jednoho subtestu, snažíme se vyvarovat kulturním předsudkům.
 • Interpretujeme výsledky spíše kvalitativně, hledáme silné stránky.

DOPORUČENÍ

 • Nastavme pravidla spolupráce s tlumočníkem při vyšetření. Je vhodné pozvat interkulturního pracovníka.
 • Pokud je to v možnostech poradny, provádějme diagnostiku také přímo ve škole - je důležité navodit dojem, že se nejedná o kontrolu; pozorujte dítě i o přestávkách, nikoliv pouze při řízené činnosti.
 • Projevme zájem o okolnosti příchodu/pobytu v  ČR, zda tady žák chce/nechce být, v čem tkví neochota se učit česky nebo co se za ní skrývá (důvody demotivace). Měli bychom zjistit, zda je dítě ve své komunitě dobře ukotvené.
 • Při komunikaci s rodiči mějte připravené materiály přeložené do jejich rodného jazyka. Řadu dokumentů najdeme na stránkách NPI, kde je k dispozici i kontakt na bezplatné překladatelské a tlumočnické služby. Tlumočení poskytuje také infolinka Charity ČR (ukrajinština, vietnamština, mongolština).
Alexandra Zachvatošin, Klára Ptáčková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.