+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Postup pro konání zvláštního zápisu pro MŠ a ZŠ


MŠMT připravilo pro mateřské a základní školy metodický materiál o konání tzv. zvláštního zápisu ve školním roce 2022/2023 navazující na § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a zohledňuje změny, které přinesla novela č. 20/2023 Sb. účinná od 24. 1. 2023.Shrnutí toho nejdůležitějšího Vám přinášíme níže.

MŠ a ZŠ

Vyhlášení zápisu

Ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis.
Po domluvě se zřizovatelem, ​​má ředitel dvě možnosti, jak zápisy vyhlásit:
A) JEDNOTNÝ TERMÍN ZÁPISU

 • týká se všech žáků

B) ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS V POZDĚJŠÍM TERMÍNU

 • pouze pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou
 • je třeba zvážit naplněnost a kapacitu školy a počet dětí s dočasnou ochranou, které by s ohledem na místo pobytu nastoupily do školy.
 • Termín musí být stanoven v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. 2023. Nejlépe co nejdříve, aby bylo možné najít pro děti jinou možností umístění do školy.
 • Pokud se zvláštní zápis ve škole uskuteční, musí jej ředitel školy vyhlásit nejpozději spolu s vyhlášením běžného zápisu podle školského zákona.
 • Je doporučeno vyhlásit zvláštní zápis alespoň 2 týdny před konáním, a to v českém a ukrajinském jazyce. Je vhodné zajistit u zápisu přítomnost tlumočníka do ukrajinštiny.
 • Škola zajistí dvojjazyčné formuláře.
 • Pravidla pro zvláštní zápis platí pro všechny školy (nikoliv pouze pro školy se spádovým obvodem).
Kritéria zápisu
 • Je nezbytné uvést na všech ZŠ, u MŠ jen v případě, že nemůže vyhovět všem uchazečům.
 • Zvláštní zápis je určen pouze dětem s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) nebo dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pase), zápis se nevztahuje na ostatní osoby s cizí státní příslušností (včetně ukrajinské), pro něž je určen běžný zápis.
 • Pro určení spádovosti ředitel školy vychází z místa pobytu.
Podání žádosti
 • Žádost o přijetí (ZŠ: případně i žádost o odklad povinné školní docházky) může podat zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského (mimo jiné i prarodič, nevlastní rodič, plnoletý sourozenec) i podle českého práva.
 • Žádost je možné podat:
 • - ústně do protokolu (osobně při zápisu),
  - osobním podáním (osobně při zápisu),
  - datovou zprávou,
  - poštou,
  - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 • Pro školní rok 2023/2024 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2017
 • K žádosti je nutné přiložit:
 • - vízový doklad dítěte,
  - doklad, z něhož vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
  - místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),
  - Pouze pro MŠ: potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

 • Nebude-li některá z příloh doložena, ředitel školy pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Řízení může být přerušeno, avšak nejdéle do konce srpna.
 • V případě odkladů platí běžný postup.
 • Škola sepíše žádost i s osobou, která přijde bez dokladů (nebo jen s vízovým dokladem).
Průběh zápisu
 • Uchazečům budou přidělena registrační čísla/kódy, pod nimiž budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Je třeba zákonného zástupce upozornit na:
 • - důležitost registračních čísel/kódů,
  - zveřejnění výsledků do 30 dnů,
  - upřesnění, kde bude zveřejněn seznam reg. čísel/kódů přijatých dětí,
  - doručení rozhodnutí o nepřijetí do jeho rukou (je třeba ověřit správnost doručovací adresy)
  - můžeme mu předat vytištěné oznámení o konání zápisu pro MŠ nebo ZŠ v dvojjazyčné verzi, kde jsou srozumitelně všechny informace shrnuté (viz také samostatná příloha):

 • Zákonný zástupce ani žák nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit.
 • MŠMT vydalo doporučení pro průběh zvláštního zápisu na ZŠ.
Vyhodnocení zápisu
 • Ředitel školy je povinen přijmout přednostně všechny děti ze spádové oblasti (včetně vícejazyčných dětí a žáků s místem pobytu ve spádové oblasti), které k 31. 8. 2023 v případě MŠ dosáhly 3 let a v případě ZŠ dosáhly 6 let. U ostatních dětí postupuje podle vyhlášených kritérií.
 • Je vhodné, aby ředitel školy zaslal rozhodnutí i s informativním sdělením o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce (viz vzor).
 • Pokud ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, jedná se o přijetí bez jakéhokoliv časového omezení stejně jako u běžného zápisu.
 • Ostatní žádosti, na něž se nevztahuje tento zvláštní zápis, budou ředitelem zpracovány až po vyhodnocení zvláštního zápisu.
Po zápisu
 • Ředitel školy sdělí zřizovateli seznam spádových dětí, u nichž rozhodl o nepřijetí nebo nemá informaci, že by byly přijaty do jiné MŠ/ZŠ. Zřizovatel je povinen zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání i plnění povinné školní docházky těchto dětí.
 • Podá-li zákonný zástupce žádost o přijetí do školy po termínu zvláštního zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit. Pokud má škola volnou kapacitu, má být spádové dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, přijato i na základě žádosti podané mimo stanovený termín.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.