+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková podpora na SŠ


Intenzivní jazyková příprava

Pokud jde o střední školu, kde se učivo vyznačuje vysokou komplexností a propojeností se znalostmi získanými již dříve, osvědčila se skutečná jazyková příprava: Budoucí studenti střední školy, kteří získali základní vzdělání mimo Českou republiku, před nástupem na SŠ docházejí na roční přípravný kurz, během kterého by nejen měli dosáhnout minimálně úrovně A2 z češtiny, ale také si jazykově osvojit, případně doplnit učivo základní školy. Bohužel však toto opatření zatím není systémové, jedná se o aktivitu v rámci pilotního projektu fungujícího od roku 2016. Takto je jen velmi omezené množství absolventů základní školy v zahraničí, kteří mají možnost před nástupem na českou SŠ si osvojit potřebné znalosti češtiny a také si doplnit některé specifické učivo ze ZŠ (např. českou historii). Důležitá je zde opět úroveň A2 - po ročním kurzu jí dosáhne většina jejich účastníků, následně složí přijímací zkoušky na SŠ a za dlouhodobé jazykové podpory (viz níže) je pak schopna realizovat svůj vzdělávací potenciál v rámci zvolené SŠ. Pokud účastníci ročního přípravného kurzu v jeho průběhu dosáhnou úrovně B1, mají na přijetí na SŠ a především na další rozvoj během studia ještě lepší šance.

Bylo by žádoucí, aby se roční přípravný kurz v budoucnu nabízel ve všech krajích ČR, aby bylo střední vzdělávání dostupné i pro nově příchozí studenty, kteří základní školu absolvovali v zahraničí nebo po absolvování ZŠ nemají potřebnou úroveň.

Další možností intenzivní jazykové přípravy na SŠ může být kurz o letních prázdninách, i když zde je nutno předpokládat, že nelze poskytnout přípravu od úrovně A0 až do prahové A2, případně B1, ale spíše je to efektivní možnost, jak cíleně pracovat na některých dovednostech budoucího studenta a o něco málo zvýšit jeho jazykovou úroveň.

Pokud je na SŠ přijat student, který ještě nedosahuje úrovně A2, platí zde stejně jako na úrovni ZŠ možnost využití podpůrných opatření (dále PO) 3. stupně podle §16 ŠZ. Na úrovni do A2 by mělo jít každopádně o jejich 3. stupeň, tzn. úpravu obsahu vzdělávání v rámci individuálního vzdělávacího plánu (IVP), 3 hodiny češtiny jako druhého jazyka týdně, využití (dvojjazyčného) asistenta pedagoga a v neposlední řadě také možnost prodloužení délky středního odborného vzdělávání o 1 rok.

Střední jazyková podpora na SŠ

Studenti SŠ, kteří po docházce do ročního kurzu dosáhli prahové úrovně A2, lépe však B1, by po celou dobu docházky na SŠ, což znamená tedy 4-5 let, měli mít dlouhodobou jazykovou podporu. V jejím rámci je možné i studenta “vytahovat” z kmenové třídy jen minimálně, ale stále ho podporovat formou dodatečných hodin, např. jako volitelný předmět, anebo jako externě organizované zdokonalovací kurzy (organizované pro větší počet žáků školou, příp. externě). Hodinová dotace by měla odpovídat 2. až 3. stupni PO - tj. ideálně 3 hodiny češtiny jako druhého jazyka týdně a sestavení IVP. V rámci těchto hodin je vhodné probírat složitější gramatiku, specifickou slovní zásobu využívanou v ČJL a trénovat zejména ty jazykové dovednosti, které jsou klíčové pro školní úspěch. Jedná se především o práci s textem a zdokonalování písemného projevu (slovosled, vrstvy jazyka, typické fráze slohových útvarů atd.).

I tito žáci potřebují v přípravě k maturitě podpořit, a proto je vhodné nabídnout jim specializovaný kurz, který se věnuje přípravě k maturitě a zohledňuje specifickou jazykovou situaci studentů s OMJ.

Zatím nejsou ani zdokonalovací kurzy, ani kurzy přípravy na maturitu nabízené plošně všem studentům SŠ, kteří by potřebovali dlouhodobou jazykovou podporu. Ale některé kraje již obdobné kurzy začínají nabízet, např. Magistrát hlavního města Prahy nebo Centrum pro cizince Jihomoravského kraje. Zkušenosti z těchto kurzů, některých škol a také z pilotních projektů společnosti META, o.p.s., ukazují, že jsou skutečně efektivním nástrojem k úspěchu studentů na úrovni středního vzdělávání.

Podpora ve výuce na SŠ

Jazyková podpora odpovídající 1. stupni PO je vhodná pro studenty, kteří jsou zkušenými uživateli jazyka (B2+ až C2), tzn. že se bez problémů vyjádří i v obtížnějších tématech a jejich jedinou překážkou je odborný jazyk jednotlivých předmětů, včetně terminologie samotné ČJL. Navštěvoval-li student základní školu, kde se mu dostalo intenzivní či střední jazykové podpory, může pro něj být dostatečná podpora v 1. stupni, není to však automatické. Vždy je důležité individuální posouzení. Počet let strávených na české základní škole tak nemůžeme vnímat jako jednoznačné kritérium pro rozhodnutí o rozsahu podpory. Pro podporu jazykového rozvoje v 1. stupni lze využít plán pedagogické podpory, a především zohlednění jeho jazykově specifické situace v rámci výuky.

Žáci zařazení do tohoto stupně podpory většinou své „slabší stránky“ zvládají kompenzovat za vhodného působení učitele v reálném čase daných výukových situací, proto se jedná o podporu ve výuce. Klíčové je uvědomění a všímavost na straně učitele – měl by být vnímavý, pokud jde o situace, kdy by bylo třeba jeho podpůrného gesta. Zde se může jednat např. o dovysvětlení instrukcí, citlivé vyvolávání (žáka s OMJ nevyvolává prvního, aby měl spolužáka jako příklad, anebo naopak ho vyvolává jako prvního, protože ví, že spolužáci by jinak „nastavili vysokou laťku“), poskytnutí dalších podkladů pro vypracování domácího úkolu (protože ví, že rodiče žáka s OMJ mu např. nepomohou z důvodu nedostatečných jazykových znalostí). I ze strany žáka zde stačí menší gesta – musí vědět o tom, že má vždy možnost se doptat učitele, např. po vyučování, na to, čemu nerozumí, může případně také využít konzultačních hodin, nebo jiné nabídky učitele se mu věnovat individuálně. Tato a další “pravidla” kolem podpory ve výuce mohou být sepsaná např. v plánu pedagogické podpory.

I v rámci podpory ve výuce může být domluvená pevně stanovená hodina pedagogické intervence (tj. PO 1. stupně), na kterou bude žák docházet a mít možnost se věnovat konkrétním dovednostem, které je třeba posílit v rámci jeho vzdělávání na SŠ.
Pro žáky s OMJ je pedagogická intervence důležitou podporou v průběhu celého vzdělávání, kdy slouží jako doučování (či předučování) vyučovacích předmětů, v nichž kvůli slabší češtině zaostávají. V rámci ped. intervence tak učitelé mohou s žáky procvičovat odbornou slovní zásobu a jazykové vyjadřování v předmětu nebo dovysvětlit, znovu vysvětlit či procvičit probíranou látku.

I pro tyto žáky by měla být otevřena možnost podpory při přípravě na maturitní zkoušku z ČJL, která je pro nerodilé mluvčí náročná i v případě, že jsou již na vyšší jazykové úrovni.

Magdalena Hromadová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.