+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

ČJL II. stupeň ZŠ


Češtině jako druhému jazyku jakožto speciální disciplíně se specifickou metodikou je věnována sekce Čeština jako druhý jazyk. V této kapitole jsou soustředěny rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě. materiály jsou rozděleny do následujících témat:

 • Komunikační a slohová výchova
 • Jazyková výchova
 • Literární výchova
 • Propojení literatury a slohu
 • Příprava žáků s OMJ k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL

Najdete zde jednotlivé pracovní listy vytvořené v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku vzdělávací oblasti Český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. K výuce českého jazyka na II. stupni základní školy však spadá také příprava na přijímací zkoušky z ČJL na střední školy. Tipy, jak připravit žáky s OMJ na didaktický test, najdete na stránce: Příprava žáků s OMJ k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL.
Věnujte pozornost také částem Další zdroje , kde můžete najít např. tipy, doporučení a aktivity k výuce žáků s OMJ v běžné třídě. Přečtěte si také tipy, jak začít a jak zapojit žáka s OMJ do výuky, které vycházejí z teorie i praxe a především z bohatých zkušeností lektorů, učitelů a žáků s OMJ.

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.


Komunikační a slohová výchova


"V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu." (RVP ZV)

 1. Oznámení
 2. Pozvánka
 3. Práce s autentickým textem - vypravování, postup pracovního postupu
 4. Vypravování, diskuse
 5. Recept - popis pracovního postupu
 6. Popis osoby, charakteristika
 7. Charakteristika literární/filmové postavy

Jazyková výchova


"V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání." (RVP ZV)

 1. Místní názvy a velká písmena
 2. Přívlastek
 3. Shoda podmětu s přísudkem
 4. ČR a země, ze které pocházím - vedlejší věty, spojky, časování sloves: vím-znám-umím
 5. Žluté tričko v Ypsilonii - vyjmenovaná slova
 6. Přídavná jména
 7. Ptáci aneb volný jako pták - propojování přírodopisu a češtiny
 8. Vyjmenovaná slova - pracovní listy na procvičení frekventovaných (užitečných) vyjmenovaných slov
 9. Větné členy - lesní zvířata
 10. Korektura textu - najdi chybu

Literární výchova


"V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život." (RVP ZV)

Zde naleznete ukázku některých výukových materiálů pro výuku literatury:

 1. Kulturní dotazník
 2. Základní literární pojmy
 3. Četl/a jsem knížku (vyprávění děje)
 4. Starověká literatura
 5. Významná lidé ČR – bankovky
 6. William Shakespeare
 7. Svatební košile - slovesa
 8. Adam a koleno (práce s knihou)
 9. Kvak a Žbluňk (Arnold Lobel) - práce s knihou
 10. Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost)
 11. Projekt Bratři lví srdce (čtenářská, mediální gramotnost, porozumění textu a AV sdělení)

Propojení literatury a slohu

Následující materiály propojují výuku literatury a slohu. Byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na společných tématech. Tyto materiály vždy následovaly po probrání konkrétního obecného tématu (jídlo, cestování apod.)

 1. Kulturní dotazník a medailonek
 2. Jídlo a literatura (pohádka, pozvánka)
 3. Lidské tělo a literatura (horor, popis)
 4. Cestování a literatura (cestopis, líčení)
 5. Ekosystémy a literatura (bajka, charakteristika)
 6. Ekologie a literatura (povídka vs. román, stížnost)
 7. Vynálezy a literatura (drama, žádost)
 8. Václav Havel a literatura (obrazové básně, dopis)

Další pracovní listy a výukové materiály do literatury najdete také v sekci výuka ČJL pro SŠ.

Příprava k přijímacím zkouškám


Zajímají Vás tipy, jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL?
Čtěte v článku Jak připravit na JPZ.

Didaktické testy k procvičování najdete na stránkách CERMAT, v mobilní aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile nebo v publikacích vydaných pro tyto potřeby (např. Tvoje přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia).

Využijte materiály k přípravě na přijímačky:

Využít můžete interaktivní cvičení vytvořené ze zadání testů z minulých let: TEXTOVÁ NÁVAZNOST 1, TEXTOVÁ NÁVAZNOST 2.

Pro přípravu k přijímačkovému didaktickému testu lze využít zábavný web https://www.umimecesky.cz, např.:
- nácvik hledání pravopisných chyb - "pravopisné vtipy", kde se chyby označují střílením na slova
- nácvik přísloví, přirovnání, idiomů a ustálených slovních spojení, nebo určování slovních druhů - cvičení "pexeso"

Přípravou na přijímací testy se zabývá také web https://www.icestina.cz, kam průběžně doplňují mnoho procvičovacích testů.

Michaela Jiroutová

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.