+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Gymnázium J. Blahoslava Ivančice


Pro studenty s OMJ (ale i pro studenty s mateřským jazykem českým, kteří nastupují na naši školu nově – v průběhu školního roku, na začátku školního roku do třídy, která již funguje delší dobu, pro studenty s PO, kteří to potřebují atd.) máme vytvořený již dlouhou dobu program patronů. Jde o to, aby se žák s OMJ co nejrychleji integroval do své třídy, školy, naučil se orientovat ve škole, jídelně, ale i v našem městě, poznal, jaké možnosti kroužků máme u nás ve škole, ale i v rámci města (ZUŠ, SVČ, sportovní vyžití aj.).

V rámci školy tyto studenty podporují:

1. výchovná poradkyně a zároveň koordinátorka integrace žáků:

 • zajišťuje uvítání žáka, pokud je třeba i překladatele pro rodiče, základní seznámení se školou, třídním učitele;
 • spolupracuje s třídním učitelem na vyhledávání vhodného studenta – patrona, kamaráda, který se bude studentovi s OMJ intenzivně věnovat;
 • zajišťuje podporu výuky češtiny, pokud je to potřeba, prostřednictvím pedagogické intervence, nejlépe vyučujícího češtiny v dané třídě;
 • zajišťuje podporu výuky ČJL v rámci vyšetření v PPP – následná podpůrná opatření;
 • společně s ředitelkou školy zajišťuje finanční podporu vzdělávání tohoto studenta (ped. intervenci, pomůcky atd.);
 • vytváří / koordinuje tvorbu IVP;
 • spolupracuje s rodiči studenta aj.

2. třídní učitel:

 • spolupracuje s VP, třídou, připravuje vhodné prostředí pro studenta;
 • komunikuje s rodiči studenta;
 • sleduje pokroky studenta v integraci do třídy, školy, výuky;
 • sleduje a podporuje jeho domácí přípravu;
 • podílí se na tvorbě PLPP nebo IVP aj.

3. student – kamarád, patron
Snažíme se vybrat vhodného patrona/vhodné patrony ze stejného města (z Ivančic, popř. z obce, ze které student s OMJ dojíždí, mohou tak spolu přijíždět autobusem, vlakem do školy, patron mu poradí, kterými spoji je nejlépe jezdit tak, aby stihli výuku včas). Díky tomu mu kamarád poradí, pokud výuka či aktivity školy začínají jinde než ve školní budově (školní zahrada, školní hřiště, jídelna, sportovní hala, kino, kulturní dům). Jedou spolu, popř. na něj počká místní student u autobusu a dovede ho na stanovené místo. Ukáže mu celou školu, místnosti, kde mají podle rozvrhu výuku. Tráví spolu přestávky, jdou do jídelny na oběd, často mu student doporučí i možnosti trávení volného času (kroužky ve škole, ZUŠ, jazyková škola atd.). Poradí mu při nakupování učebnic a dalších školních pomůcek.

V rámci jednoho z projektů realizovaných ve škole již dříve studenti naší školy připravili velmi podrobné instruktážní video, ve kterém procházeli celou školu a velmi podrobně se zastavovali u jednotlivých místností, tříd, laboratoří, pracoven a popisovali, kde a ve kterém kabinetu je možné najít kterého vyučujícího, kde a jak vypadají jednotlivé třídy, laboratoře, tělocvična, jídelna… Toto video bylo připraveno nejen v češtině, ale ve všech jazycích, které se na naší škole učí. Tak si mohl student s OMJ dopředu doma vyhledat podle rozvrhu, kde najde kterou třídu, pracovnu, kde může najít kabinet třídního učitele, jednotlivých vyučujících, kde je ředitelna, kde si může vyřídit různá potvrzení, kód k šatní skříňce atd. Video pomáhalo i jejich rodičům, když se chystali na třídní schůzky – mohli si doma připravit, kde je třída jejich syna/dcery, jak se tam dostanou, kde najdou případně další vyučující, se kterými by chtěli hovořit. Bohužel se označení mnohých tříd a místností každý rok mění a video by se tedy mělo pravidelně obnovovat...

Video je perfektní věc, ale jeho příprava je velmi časově náročná. A je třeba také dbát na bezpečnost školy (ne všechny školy chtějí vytvářet podrobné videoprohlídky budovy, uveřejňovat je např. na webové stránky školy atd.), dále na GDPR atd. Nám v současné době vyhovuje podrobný barevný plán školy (s rozpisem všech tříd, laboratoří, jazykových učeben, kabinetů a dalších místností školy), který se každým školním rokem inovuje.

Někomu z žáků s OMJ stačí 14 dní a ve škole se orientuje bez problémů, některá tato přátelství přetrvávají po celé studium. Vzpomínám například na jednu studentku-patronku, která se stala přítelkyní celé rodiny a doučovala mladší sourozence našeho studenta z ČJ, připravovala je úspěšně na přijímací zkoušky na SŠ…

Tyto aktivity studentů-kamarádů na naší škole probíhají již velmi dlouho, nikdy jsme je nezdůrazňovali jako něco zvláštního. Brali jsme je jako samozřejmou pomoc nově příchozím studentům.

PhDr. Jana Chocholáčová, vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovná poradkyně

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.