+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příklad přeformulování instrukce


Jak přeformulovat instrukci z učebnice a zadat úkol pro žáka s OMJ

A) Původní zadání v učebnici

(Učebnice nakladatelství Fraus, Společnost 4 – nová generace, Gorčíková Kateřina, str. 22)

Co není vhodné pro žáky s OMJ?

  • instrukce je příliš dlouhá
  • instrukce není konkrétní a jasná
  • instrukce vybízí k popisu vlastními slovy – žák s OMJ (zejména ten méně pokročilý) ale nemusí znát ani základní slova s obrázkem spojená
  • klíčová slova v textu jsou v různých pádech, což je pro žáka s OMJ komplikace
  • 13 (nových) slov je moc


B) Jak zadat úkol pro žáka s OMJ (a možná raději pro všechny žáky)

1. Popište obrázek (čísla 1, 4, 9, 10, 11, 13). Použijte slova: přehrada, ústí do moře, pramen, pravý přítok, levý přítok, soutok. Nová slova najděte ve slovníku nebo na internetu.

1. P…………………… 4. P…………………… 9. P……… P………….
10. L………… P……………. 11. S…………………………. 13. Ú……… D… M……………

2. Najděte slova z cvičení 1 v textu. Zkontrolujte si cvičení 1.

Co jsme pro žáky s OMJ udělali?

  • zkrátili a zkonkretizovali jsme instrukci
  • vybrali jsme jen klíčová slova a dali je do 1. pádu, a tak vytvořili před-textovou aktivitu, která zajistí lepší porozumění textu (v tomto případě jsme jako oporu ještě doplnili první písmena jednotlivých slov, ale není nutné to tak dělat vždy, zvláště pokud je možné slova dohledat v textu)
  • nabídli jsme konkrétní způsob, jak mohou obrázek popsat
  • rozdělili jsme zadání na několik kroků (nejprve přiřazují slova, pak čtou text a ověřují správnost úkolu
  • podpořili jsme osvojení (češtiny jako druhého) jazyka

Tato ukázka neslouží jako celkový návod, jak učit, ale jak změnit instrukci tak, aby žáci rozuměli zadání a mohli úkol splnit.

Pokud chceme přemýšlet nad hodinou jako celkem, musíme se takto zamyslet nad všemi úkoly, které pro žáky vymyslíme. Není ovšem třeba pokaždé tvořit úplně nový typ, můžeme variovat ty, které se již osvědčily. Podíváme-li se na jednotlivé úkoly kriticky, možná dojde i k tomu, že některé z nich vyřadíme již v průběhu samotné přípravy, protože se ukážou jako banální, nebo naopak příliš složité. Úkoly, které nakonec použijeme, by měly na sebe logicky navazovat, postupně rozvíjet obsah (učivo graduje) i jazyk (jazyk graduje – více slovíček, čtení textů, použití ve větách).

Jaké další úkoly by tedy mohly následovat?

1) hledání v mapě (Instrukce např.: Zakroužkujte na mapě pramen řeky Vltavy, Labe, Sázavy, Moravy, Ohře. Mapu vyfoťte a pošlete; Napište 3 přehrady na řece Vltavě.)
2) doplňování informací z mapy do vět (Instrukce: Doplňte informaci do věty. Hledejte informace v mapě. Příklad: Pramen Vltavy je na Šumavě.)
U žáků začínajících s češtinou je pak vhodnější spojovačka, kde bude správný pád. Např.:

Původní úkol z učebnice směřoval k produkci, ačkoliv k tomu žákům nedával moc opory. Pokud chceme (a to bychom měli!) nechat žáky také tvořit věty, musí od nás dostat podporu. Jedna z forem je již v ukázce se spojovačkou částí vět o pramenech. Žák pak může vytvořit vlastní větu o vybrané řece (nevadí, že bude pravděpodobně špatně skloňovat název pohoří). Další forma podpory je například doplňování slov do vět.

Např.:

Doplňte slova do vět: přítok, přehrady
1. Lidé staví na řekách ……………….
2. Berounka je levý …………. Vltavy.

a podobně.

Pomohou také návodné otázky a začátky vět.

Např.:

Doplňte odpověď:
1. Kde je soutok Vltavy a Labe? Soutok Vltavy a Labe je ve městě/u města …………….
2. Na jaké řece leží/je přehrada Orlík? Orlík leží/je na …………….

Až poté můžeme vyzvat žáky, aby vytvořili 5 vět a použili slova z cv.1.

Ukázka pracovního listu na téma vodstvo ČR, který rozvíjí obsah, ale zároveň postupně učí jazyk od pasivního porozumění k aktivní produkci jazyka. Tam najdete také práci s další důležitou slovní zásobou, což jsou slovesa.

Kristýna Titěrová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.