+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Stanovisko MŠMT k náhradě druhého cizího jazyka a k asistentovi pedagoga

Přinášíme Vám nové stanovisko MŠMT k tomu, zda lze na doporučení poradenského zařízení ve 3. stupni podpůrných opatření nahradit Další cizí jazyk výukou ČDJ u žáků s OMJ. Také MŠMT potvrdilo možnost využívat asistenta pedagoga pro žáky s neznalostí češtiny bez dalších SVP ve 3. stupni podpůrných opatření.

Možnost náhrady Dalšího cizího jazyka výukou ČDJ jsme v poslední době konzultovali s MŠMT a žádali jsme vyjasnění vzhledem k tomu, že na online konferenci NPI ČR - Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince, která proběhla 14. 10. 2021, zazněla vzájemně si odporující vyjádření ze strany MŠMT a NPI. NPI totiž tvrdilo, že takováto náhrada je možná pouze u žáků s LMP až od 4. stupně PO, zatímco MŠMT si stálo za svým (již k tomu vydalo vyjádření v listopadu 2020), že náhrada je v odůvodněných případech možná i u žáků s OMJ ve 3. stupni PO.

MŠMT po konzultaci se svým právním oddělením znovu potvrdilo, že vzdělávací obor Další cizí jazyk může být u žáka s OMJ s přiznaným 3. stupněm podpůrných opatření nahrazen výukou ČDJ, pokud je to odůvodněné a doporučené poradenským zařízením. Tento postup je v souladu jak s vyhláškou č. 27/2016 Sb., tak s RVP ZV.

MŠMT ve svém stanovisku uvádí:

Vyhláška ani RVP ZV nevylučuje, aby v odůvodněném případě kteréhokoliv žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně byl Vzdělávací obor Další cizí jazyk nahrazen Vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura. Z žádného ustanovení právního předpisu ani z RVP ZV nelze dovodit, že by se tato možnost vztahovala pouze na žáky s lehkým mentálním postižením.

Doporučujeme v případě dětí s OMJ upravit vzdělávací cíle ČJL tak, aby tyto cíle odpovídaly vzdělávacím potřebám dítěte (více v článku Co je čeština jako druhý jazyk).

V praxi často zaznívá názor, a to často i z úst odborných pracovníků, že žáci s OMJ mohou využívat asistenta pedagoga pouze v případě, že mají kromě neznalosti češtiny další speciálně-vzdělávací potřebu. MŠMT tento mýtus opět vyvrací a potvrzuje, že vyhláška č. 27/2016 Sb. nikde nestanoví, že pro poskytnutí asistenta pedagoga je třeba kombinace více speciálně-vzdělávacích potřeb. Poradenské zařízení tedy může ve 3. stupni podpůrných opatření doporučit asistenta pedagoga žákovi, který kromě nedostatečné znalosti češtiny nemá žádnou jinou speciálně-vzdělávací potřebu.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde.

publikováno: 14. 12. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.