+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Charakteristika ČDJ


Čeština je nástroj dorozumění v českém prostředí

Co z toho plyne pro výuku?

  • Jazykové prostředky se učíme v kontextu běžných reálných situací, vět a frází.

Čeština je jazyk cizí

Co z toho plyne pro výuku?

  • Používáme metody výuky cizích jazyků.
  • Změníme svůj pohled na češtinu.
  • Češtinu jako cizí/druhý jazyk učíme jinak, než tradičně učíme češtinu jako vyučovací předmět ve škole.

Čeština je jazyk flexivní

Co z toho plyne pro výuku?

  • Na výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka nemůžeme jednoduše aplikovat postupy vhodné pro výuku jazyků jiného typu (např. angličtiny nebo francouzštiny).
  • Musíme věnovat pozornost morfologii – osvojení systému koncovek.

Jak přistupovat ke skloňování a časování?

Pro vyjádření významu jsou v češtině klíčové konce slov. Máme obsáhlý soubor přípon a koncovek. Přípony vyjadřují význam a koncovky vyjadřují vztahy mezi slovy. Změnou koncovky měníme vztah slov ve větě – a tedy význam sdělení. Neměníme ale význam slova. Změnou přípony či předpony měníme význam slova.

Co z toho plyne pro výuku?

Příklad

Rozřazujeme slova do kategorií slovních druhů podle zakončení – „jaký“ je přídavné jméno, protože končí na „ý“, „jak“ je příslovce, protože nemá koncovku, „výborný je přídavné jméno, protože končí na dlouhé ypsilon, „výborně“ je příslovce, protože končí na „ě“

  • Pravidla skloňování se odvíjejí od zakončení slov.

Příklad

Jak utvořit tvar 4. pádu jednotného čísla: „žena“ je podstatné jméno ženského rodu a končí na „a“, ve 4. pádě se „a“ mění na „u“, 4. pád je tedy „ženu“

  • Analyzujeme slova od konce – mluvnické kategorie se dají určovat analýzou konců slov, nikoli pomocnými pádovými otázkami

Příklad

Úkol: Urči, jaký je rod a pád podtrženého slova ve větě Vidím pána.

Úvaha rodilého mlvčího: Pán – ten pán – rod mužský, vidím koho co, pána, 4. pád.

Řešení rodilého mluvčího: Rod mužský, 4. pád.

Úvaha toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Vidím se pojí se 4. pádem, slovo pán je tedy ve 4. pádě, koncovka je –a, 1. pád je tedy asi pán, slovo končí na souhlásku, bude to tedy pravděpodobně mužský rod.

Řešení toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Rod mužský, 4. pád.

Řešení je v obou případech totéž, protože se jedná o stejnou větu téhož jazyka a kategorie je jednoznačná. Každý ale k řešení dospěl jiným způsobem, což je způsobeno jiným vnímáním téhož jazyka a jiným způsobem jeho osvojení. Tuto jinakost musíme respektovat a můžeme ji ve společné výuce využít.

Zdroj: Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince - příručka

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.