+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Slovníčky na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha Na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha působí interkulturní pracovnice, která s učiteli spolupracuje na tvorbě překladových slovníčků do jednotlivých předmětů. Slovníčky mají několik verzí – nejprve s pojmy z prvních témat, dále rozšířenější...
Slovníček pro naši školu Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Vítězem soutěže Čeština je i můj jazyk, kterou uspořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice a META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů od 26. září do 26. listopadu 2010, se v kategorii slovníčků stal příspěvek ZŠ Klausova....
Slovní úlohy – dělení a násobení Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. V matematice se řešily slovní úlohy, což je pro žáky s OMJ docela výzva – velmi často nerozumí dobře textu úlohy, a proto je pro ně obtížné ji zanalyzovat a...
Slovní hodnocení nebo známky? Existuje i třetí cesta Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Příklad vysvědčení z tzv. holandské školy v Praze ´t NOPje (Stichting Nederlands Onderwijs Praag).
Seznam aktivit projektu Prahy 13 Seznam aktivit projektu v uplynulých letech: Rok 2010 Realizované integrační aktivity: ● dvousemestrální kurz pro učitele na ZŠ: ČJ jako cizí jazyk (Centrum pro výuku cizích jazyků, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze) ● Prázdninový kurz ČJ...
Rozmanitý svět Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Praktické zkušenosti z dvouleté realizace vzdělávacího projektu pro malé cizince.
Rodinné kurzy Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Od roku 2014 realizuje Centrum pro integraci cizinců nový formát kurzu - rodinný kurz češtiny pro rodiče a děti. Rodinný kurz češtiny je realizován v rámci projektu „ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority“. Jeho cílem je připravit...
Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům Na stránkách obecně prospěšné společnosti Nová škola najdete Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům. Text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky - cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro...
Protipředsudkové (anti-bias) vzdělávání učitelů Převzato z příručky OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY DĚTEM: Organizace Step by Step ČR. Tento typ vzdělávání učitelů je založen na premise, že učitelé hrají klíčovou roli ve výchově dětí a jejich vzájemných vztazích. Pokud učitel sám má skryté předsudky vůči svým žákům...
Propojování jazyků Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Ve Velké Británii, ale i v jiných evropských zemích jsou děti a žáci s OMJ podporováni i v jejich mateřském jazyce. Chodí do tzv. complementary schools, kde se učí odpoledne nebo v sobotu mateřský jazyk, matematiku a např. vlastivědu (dějepis, zeměpis). V...
Projekty v rámci EUF Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Projekt MČ Praha 12 Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ V roce 2014 se městská část Prahy 12 již pátý rok zapojila do tzv. Projektů obcí na podporu integrace cizinců se svým projektem „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014“. Projekt byl...
Přizpůsobení výuky žákům Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Schopnost přizpůsobit výuku žákům = základní profesní dovednost učitele Zkušenosti z mezinárodní školy v Praze V mezinárodní škole v Praze učitelé procházejí pravidelným procesem hodnocení: mají povinnost si vést portfolio, ve kterém dokumentují své...
Příručky ze ZŠ Příručky popisují systém podpory vícejazyčných žáků (žáků s OMJ) v konkrétních školách, který vychází z dosavadních opatření, která ve škole už fungují. Dále vychází z nově zavedených opatření navržených ve spolupráci META a pedagogů zapojených škol. Tato...
Příručky z MŠ Příručky vznikly v rámci projektu Naše čtvrť 2 (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002117), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR a jsou zaměřeny na integraci vícejazyčných dětí do formálního a...
Příklad použití skupinové práce Zdroje a inspirace / Principy skupinové práce rozvíjející jazyk Popíšeme zde jednu aktivitu, která probíhala jako skupinová práce, trvala 25 minut. Téma hodiny: Sudokopytníci a lichokopytníci Cíle aktivity: vyhledat důležité informace z textu, zjednodušit informace do výstižné poznámky, zapsat informace na...
Příklad použití KV Zapojení do výuky a materiály / Pracovní listy - předměty Podpora začátečníků při psaní odborných textů Jak žijí zvířata Zdroj: Margaret Early: ESL beginning literacy: a kontent-based approach, IN: TESL Canada journal 1990. Autorka studie na příkladu zpracování tématu „Jak žijí zvířata“ dokazuje, že a)...
Přijímací učitel/rádce Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Střední škola Hounslow Manor School v Londýně ustanovila pro zefektivnění přijímání studentů ze zahraničí roli přijímacího učitele/rádce. Přijímací učitel/rádce má za úkol spolupracovat s ostatními pedagogy na odstraňování bariér ve výuce. Účastní se jak...
Poznáváme a hodnotíme žáky – cizince Základní školy / Plány podpory Text o zapojení a hodnocení žáků-cizinců napsala Mgr. Anna Flanderková na portál rvp.cz.
Podpora výuky skrze mateřský jazyk Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Pro žáky s OMJ je velice důležitá gramotnost v mateřském jazyce. Zároveň se jim mnohem lépe učí nové poznatky, pokud si je mohou spojovat s vědomostmi a znalostmi osvojenými v mateřštině. Ve Švédsku na toto propojování jazykových dovedností vytvořili...
Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou - WEBINÁŘ + METODIKA Mateřské školy / Inkluze v MŠ Jak podporovat děti s OMJ, když je mateřská škola zavřená? Užitečné informace najdete ve webináři Národního pedagogického institutu, kde Mgr. Radana Mikšová popisuje situaci v mateřské škole Srdíčko na Praze 12. Spolu s webinářem je ke stažení i metodika...
Podpora dětí a žáků s OMJ na Praze 13 Základní školy / Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory Dobrým příkladem toho, jak může fungovat podpora začleňování dětí s OMJ v rámci celé městské části, je situace na Praze 13. Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2012 podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 ve výši 16,3%, tj. 10.539 cizinců...
Pět principů práce s žákem s OMJ Zapojení do výuky a materiály / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. (1999) Watford : NALDIC uvádí jako dobrou praxi v práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)dodržování následujících principů: 1. Aktivace předchozích vědomostí žáka...
Osobnostně sociální výcvik Jednou z možností dalšího vzdělávání učitelů je osobnostně sociální výcvik, kterým se snaží poznat sami sebe, naučit se lépe komunikovat, být tvořivými a schopnými změny. V oblasti přístupu k žákovi se pak mohou naučit, jak využívat osobnostní a sociální...
Nízkoprahové kurzy češtiny v METĚ Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Krátké video o tom, jak probíhají nízkoprahové kurzy češtiny pro děti s OMJ.
Mateřská škola Matěchova Zapojení do výuky a materiály / Jazyková kreativita Multikulturní setkání v MŠ Matěchova V únoru byla odborná pracovnice pro mateřské školy na interkulturním setkání v mateřské škole Matěchova, které probíhalo odpoledne, pro všechny rodiče a zaměstnance školy. Odborná pracovnice na setkání pedagogům i...
Mapy učebního pokroku Zachycují sled kroků, kterými žák po učení daného předmětu prochází. Výkon žáka není známkován, na mapě vidí, co už vše zvládl, nebo v čem se potřebuje zlepšit, aby se mohl dostat na další úroveň. Je to více motivující, než kdyby dostal „pětku“. Je to...
Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem Mateřské školy / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Liga lidských práv spustila v září 2013 webový portál http://www.mapaferovychskol.cz, který podporuje otevřenost škol ke společnému vzdělávání všech dětí. Učitelé a vedení běžných základních škol se na webu mohou podělit o své zkušenosti se vzděláváním...
Máme ve škole cizince – a pro ně kurzy češtiny Základní školy / Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory Pokud se ve škole sejde větší počet žáků cizinců, kteří potřebují výuku českého jazyka pro cizince, může škola takovou výuku zorganizovat podle svých potřeb, respektive potřeb dětí cizinců. Na jedné pražské sídlištní škole, která měla více než 10 % žáků...
LOGORELO Karty LOGORELO byly vyvinuty ve spolupráci s předními odborníky s rozsáhlou logopedickou praxí. Pomáhají procvičovat výslovnost složitých hlásek L-R-Ř, a to na různých pozicích ve slově (na začátku, uprostřed, na konci, po určité hlásce apod.). Krabička...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.