+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Referenční popisy úrovní češtiny jako cizího jazyka poskytují východisko pro tvorbu osnov, sylabů, zkoušek a učebnic pro češtinu jako cizí jazyk. Jsou k dispozici pro úrovně A1, A2, B1 a B2. V roce 2014 vznikl nově zpracovaný popis pro úroveň A1 a A2 pro...
Realizace individuálních vzdělávacích plánů Základní školy / Tvorba plánu podpory Metodika se zaměřuje na tvorbu IVP s praktickými ukázkami a doporučeními, jak jej využívat.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...
Průvodce implementací interkulturního vzdělávání Střední školy / Střední školy Průvodce INTER - Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách byl navržen jako praktický nástroj pro pomoc čtenářům při analyzování, realizaci a zlepšování interkulturního vzdělávání ve školní praxi.
Průřezník aneb jak začít s průřezovými tématy Střední školy / OSV Příručka vznikla v rámci projektu Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť. Během této doby autoři více či méně spolupracovali s 35 pražskými středními...
Přístup k začleňování žáků s OMJ - komparace národních politik Materiál, ve kterém srovnáváme přístupy k začleňování a podpoře dětí a žáků v Sasku a ve Finsku. Jak vypadá jazyková příprava na MŠ, ZŠ i SŠ? Jak je tato podpora koordinována? Mají státy koncepci? Jak se pracuje s rodinami? Podporuje se mateřský jazyk?...
Příručka pro snadnější porozumění s cizincem Komunikace s rodiči / Jak komunikovat s rodiči? Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci s cizinci. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se autoři snaží předejít zbytečným neporozuměním.
Příručka pro rodiče, proč vychovávat vícejazyčně Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Příručky v několika jazykových verzích jsou výstupem projektu Multilingual Families.
Příručka o integraci Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2005.
Přijímací zkoušky 2023/2024 pro uchazeče z Ukrajiny - OOP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná...
Prezentace minulého času ve výuce češtiny jako cizího jazyka -DP Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ V této bakalářské práci si autorka klade za cíl analyzovat výklad minulého času v učebnicích češtiny pro cizince. Hlavním záměrem je zmapovat učebnice češtiny pro cizince, s konkrétním zaměřením na teoretický a praktický postup při výkladu gramatiky...
Praktický průvodce inkluzí (nejen) pro rodiče Praktický průvodce inkluzí nejen pro rodiče aneb 7 klíčových otázek, na které se možná bojíte zeptat: - Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání? - Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na kvalitu...
Praktické potíže cizinců v ČR 1 Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text se zabývá závěry výzkumu z roku 2006, který se věnoval postavení imigrantů v české společnosti a jejich subjektivnímu hodnocení a vnímání sebe samých jako cizinců v CR. Výzkum zachytil různé situace, ve kterých se migranti ocitají při řešení běžných...
Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie Děti s OMJ / O migraci Začlenění České republiky do Evropské unie v roce 2004 podpořilo bezprecedentní nárůst pracovní migrace, ke kterému docházelo už od začátku 90. let. Hlavními determinantamy vývoje pracovní migrace na straně pull faktorů byl především hospodářský vývoj (...
Pracovní list 9 - vánoce Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 8 - lidské tělo 1, 2 Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 7 - zvířata 1, 2 Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 6 - čas Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 5 - míry a váhy Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 4 - počasí Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 3 - škola Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 2 - bydlení Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 10 - oblečení Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní list 1 - systém českých hlásek Čeština jako druhý jazyk / Mluvení PL zaměřený na českou fonetiku
Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání Střední školy / Člověk a společnost Jde o dva soubory pracovních listů, které učitelům poskytují další metodickou podporu snaze vytvořit co nejvíce vstřícné prostředí umožňující vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory. Pracovní listy se soustředí na práci s kolektivem...
Práce s třídním kolektivem - metodika Střední školy / Integrace do kolektivu Publikace se věnuje metodice komunitního kruhu, která se zaměřuje na posilování dobrých vztahů, pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí každého žáka ve třídě. Obsahuje ukázku vedení kruhu a ukazuje, v jakých případech je vhodné metodu použít. V textu...
Postup školy - novinky 2016 Zdroje a inspirace / Novela ŠZ 2016 Nejste si jistí, na jako podporu má nárok žák s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ) na ZŠ s příchodem novely školského zákona? Chtěli byste žáky podpořit a nevíte, jaké kroky je třeba podniknout? Vytvořili jsme stručný manuál, který vám pomůže odpovědět na...
Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV MOREE, D. & BITTL, K-H. (2008). Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES. Kniha nabízí sociálně pedagogický přístup pro práci s hodnotami a hodnotovými orientacemi...
Podpora vzdělávání dětí a žáků s OMJ v souladu s novelou legislativy platnou od 1. 9. 2016 Co přináší novela školského zákona a prováděcí předpis k §16 ve vzdělání dětí a žáků s OMJ? Připravili jsme shrnutí nejdůležitějších změn.
Počty cizinců na školách 2016/2017 Děti s OMJ / Počty cizinců na školách Zde najdete podrobnější analýzu počtu cizinců na českých školách ve školním roce 2016/2017. Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE 2016/17 na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.