+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Play it Fair! Adaptace a klima školy / Klima školy Human Rights Education Toolkit for Children. Brožurka shrnuje aktivity zaměřující se na lidská práva, na boj proti diskriminaci a na smírné řešení konfliktů během neformálního vzdělávání dětí. Vhodné k využití i při problematických momentech ve třídě či...
Otevírání školy - 10 principů inkluze Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Možnosti a příklady práce se sociálně a kulturně znevýhodněnými dětmi. Příručka popisuje deset principů, které vedou ke zlepšení vzdělávacích příležitostí sociálně a kulturně znevýhodněných žáků, s konkrétními příklady jejich aplikace v českých a...
OSV metodický materiál ZŠ a MŠ Brno, Křenová Střední školy / OSV Tento metodický materiál poskytuje širokou paletu aktivit do Osobnostní a sociální výchovy včetně dokumentace jejich průběhu a výsledku. Jde o písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi realizovaný ZŠ a MŠ Brno, Křenová v letech 2012-2015. Více...
OSV jako součást vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ - diplomová práce Střední školy / OSV Diplomová práce zabývající se OSV jako součástí výuky na 2. stupni ZŠ v rámci Výchovy k občanství.
Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi Střední školy / OSV V této příručce se dočtete, jak včlenit témata OSV do výuky, naleznete zde ale i praktické ukázky spojení OSV s dalšími předměty.
Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita Zapojení do výuky a materiály / Osobní zkušenost a interkulturní senzitivita Kompletní nezkrácený článek Osobní zkušenost pedagoga a interkulturní senzitivita vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy MSMT-34587/2022-3 úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro žáky z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých...
Odpověď MŠMT k doporučování uzpůsobení konání MZ Nejednou se na nás obrátila PPP, která řešila možnosti doporučování uzpůsobení konání maturitní zkoušky pro žáky s OMJ, kteří byli vzděláváni s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. nebo 3. stupně. Ačkoliv nám MŠMT v roce 2018 na otázku doporučování...
Obrazové karty k tisku (česká ABC) Čeština jako druhý jazyk / Mluvení Soubor obrazových karet určený pro začátečníky. Jedná se o karty s českou ABC, slovní zásobou a s obrázky. Lze na nich procvičovat čtení, otázky a odpovědi. Kompletní materiál najdete na stránce Karty písmen k tisku.
Novela nařízení vlády o míře vyučovací povinnosti Asistent pedagoga / Náplň práce asistenta pedagoga Novela určuje míru přímé pedagogické práce i u pozice asistenta pedagoga.
Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince - příručka Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Pomocný materiál určený pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kursů češtiny pro cizince.
Než začneme s multikulturní výchovou Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV MOREE, D. & Varianty (2008). Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, o.p.s. ISBN 978-80-86961-61-3. Kniha zasazuje multikulturní výchovu a její interpretaci v ČR do mezinárodního kontextu. Kromě tohoto teoretického úvodu...
Nejen čísla Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Vzdělávací materiál o migraci a azylu v Evropské unii, navržený s úmyslem pomoci učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům přimět mladé lidi ke kvalifikované diskusi na toto téma. Je vhodný pro mladé lidi ve věku 12 - 18 let.
Názory muslimů a muslimek na výchovu a vzdělávání muslimských dětí Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Bakalářská práce. Hlavním cílem práce je zjistit názory v Česku žijících muslimů na školní výchovu a vzdělávání dětí, konkrétněji – jaké vzdělávání by preferovali pro své dítě (charakter školy, charakter výchovných a vzdělávacích aktivit realizovaných ve...
Nápadník pro výuku dle učebních stylů Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň K projektu Učení na míru vyšla metodická příručka Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Naleznete v ní praktickou část se 75 různými aktivitami do výuky, zkušenosti učitelů při výuce s respektováním učebních stylů a přehled tradičních teorií učebních...
Na STOPĚ - začleňování globálních témat do výuky Střední školy / VMEGS Tato příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. V rámci projektu spolupracovali odborníci GRV z pěti zemí světa — Beninu, Brazílie, České republiky, Rakouska a Velké Británie — na začleňování globálních témat do formálního...
Muslims in Bristol and Britain Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Brožura o Islámu, vydaná ve Velké Británii, která si klade za cíl vyvrátit existující předsudky, které lidé vůči muslimům chovají, prostřednictvím poskytnutí relevantních informací o daném náboženství. Brožura je v Aj - lze využít do hodin angličtiny.
Multikulturní výchova Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Zde si můžete stáhnout v PDF souboru kompletní pojednání o Multikulturní výchově, které bylo vytvořeno pro stránky _www.inkluzivniskola.cz (dnes na stránkách najdete zkrácenou verzi). Autory jsou pracovníci META, o.p.s.
Multikulturní porozumění Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Publikace poskytuje vhled do problematiky soužití většinové populace s minoritami v České republice. Zvláštní pozornost věnuje koncepci integrace romské komunity, otevírá otázky současné strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí a seznamuje s...
Multicultural Education, a Teachers Guide to Content and Process Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Hernandez, H. (1989). Multicultural Education, a Teachers Guide to Content and Process. Ohio: Merrill Publishing Company. Kniha přináší úvod k multikulturní výchově, shrnuje teoretická východiska tohoto oboru a shrnuje také velké množství praktických...
MŠMT Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ MŠMT vydalo metodický pokyn: Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ, uzpůsobující financování jazykové přípravy a nově možnost využít adaptačního koordinátora k podpoře žáků, kteří přišly do ČR kvůli válečnému...
More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží Moree, D. & Bittl, K-H. (2017). More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží. Tato publikace pak přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a...
Mluvme česky/ Let´s Speak Czech Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Trojdílná publikace (včetně CD) je určena začátečníkům i mírně pokročilým podle úrovně A1 a A2 SERR pro jazyky. Komplet obsahuje gramatiku, konverzaci a poslechy a čítanku. Dostupné též na www.fragment.cz.
Minerály taky pro cizince Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Autorka ve své práci poukazuje na to, jak se dá reformulovat či transformovat jedna kapitola přírodovědy pro čtvrtý ročník základní školy tak, aby ji mohli absolvovat všichni žáci včetně cizinců a aby byla všem skupinám srozumitelná a pochopitelná.
Migrace a etnická identita cizinců v České republice (disertační práce) Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Hlavním cílem předkládané práce je analýza problematiky migrace s důrazem na pojetí etnické identity, na příkladu cizinců v České republice.
Mezinárodní migrace v ČR (bakalářská práce) Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Práce se zabývá zhodnocením mezinárodních migrací v České republice po roce 1989 v souvislosti s Evropskou unií. Vedle analýzy faktorů ovlivňujících migraci v poslední době je věnována pozornost současnému a budoucímu vývoji migrace na našem území....
Metody multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Kompletní nezkrácený článek Metody multikulturní výchovy vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ V publikaci o metodologii Grunnlaget se dozvíte, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů.
Metodiky práce s cizinci Recenzi napsala Kristýna Titěrová MŠMT začalo v posledních letech věnovat více pozornosti tématu začleňování žáků cizinců do výuky ve školách v České republice. Jedním z výsledků této pozornosti je vydávání metodických materiálů. Konkrétně se jedná o...
Metodiky k hodnocení žáků dle Lex Ukrajina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky (ZŠ, SŠ, VOŠ) k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.