+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Metodika pro průřezová témata Střední školy / VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) V tomto díle najdete postup začlenění průřezového tématu krok za krokem. Postup je názorně předveden na tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale je možné jej...
Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Cílem tohoto metodického materiálu je jednak definovat, co má student pro úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 zvládnout, jednak přiblížit možný...
Metodika multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Tato metodika obsahuje možný návod, jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu. V metodice naleznete také mnoho příkladů konkrétních činností a vhodných postupů. "Publikace Metodika multikulturní výchovy je výsledkem společné práce projektového týmu...
Metodika La Ngonpo Multikulturní centrum Praha vydalo ve spolupráci s NaZemi metodiku globálního rozvojového a multikulturního vzdělávání. Metodika je určena učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Obsahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých...
Metodické poznámky k výuce češtiny pro Mongoly
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta Metodické doporučení shrnuje legislativní rámec, vymezení funkce, možnosti financování a organizační postupy související s pozicí asistenta pedagoga.
Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími...
Maturita 2023 pro uchazeče s DO z Ukrajiny - OOP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy úpravu podmínek pro konání maturitní zkoušky v roce 2023 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s...
Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku Učebnice jsou neprodejné, můžete si však vzorek objednat přímo z bavorského Ministerstva školství. Kolegyně Magdalena Hromadová pro Vás připravila vzorový email s žádostí o zaslání výtisku učebnic: Address: Ministerialbeauftragte für die...
Lidé v pohybu Střední školy / Střední školy Metodika pro práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace
Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Učebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se...
Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy Zdroje a inspirace / Kulturní šok Příspěvek byl přednesen na mezinárodní konferenci Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání, kterou pořádala Katedra občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze 9. listopadu 2006.
Kroky k multikulturní výchově Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Kompletní nezkrácený článek Kroky k multikulturní výchově vytvořený pro web www.inkluzivniskola.cz si můžete stáhnout v PDF souboru zde.
Krok za krokem k inkluzi Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Příručka, která shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu Škola pro každého – škola pro všechny realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Autoři by touto příručkou rádi přispěli k diskusi o možnostech inkluzivního...
KOREA, jazyk a socio-kulturní aspekty při vyučování Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Komunitní tlumočníci ve víru integrace Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace vydala META, o.p.s. publikaci o komunitním tlumočení. Kromě teoretických východisek a praktických informací obsahuje publikace také příběhy a zkušenosti samotných komunitních tlumočníků.
Komunikační bariéra minoritních skupin na běžné základní škole (diplomová práce) Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Cílem práce je poukázat na to, jak je důležité zabývat se minoritními skupinami imigrantů, jejich jazykovými problémy a s tím souvisejícími potížemi se začleněním do třídy a školy. Práce se zabývá také zkoumáním vlivu okolí dítěte z minoritní skupiny na...
Klima školy a školní třídy (bakalářská práce) Adaptace a klima školy / Klima školy Tato práce pojednává o klimatu školy a školní třídy. Teoretická část práce zmiňuje kulturu školy a její důležitost na celkové klima školy, jsou objasněny pojmy prostředí, klima a atmosféra. Žák, učitel, třídní učitel a pedagogický sbor jsou chápáni jako...
Klima české školy: pohled rodičů žáků pocházejících z etnických menšin Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Teoreticko-empirická práce na téma klima školy, žáci z minorit a migranti a vztah a názory rodičů těchto dětí na české školství.
Jazyková a socio-kulturní úskalí při výuce čínských studentů Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Jak žádat o asistenta Asistent pedagoga / Financování asistenta Zde naleznete, jak žádat o asistenta pedagoga na krajském úřadě. Jedná se o případy, kdy škola nemá asistenta pedagoga přes podpůrná opatření.
Jak vykládám cizincům aspekt Čeština jako druhý jazyk / Prezentace gramatiky v ČDJ Článek Milana Hrdličky o vlastním přístupu k výuce slovesného vidu u cizinců.
JAK UČIT MATEMATIKU VE TŘÍDÁCH SE ŽÁKY-CIZINCI Zapojení do výuky a materiály / Matematika V českých školách se stále zvyšuje počet žáků-cizinců, a učitelé se proto musí vyrovnávat s problémy nejenom v oblasti jazykové, ale také obsahové i kulturní. Je velmi důležité, aby pedagog dokázal i v takové situaci žáka-cizince aktivizovat. K tomu je...
Jak střední školy podporují žáky s OMJ? (zpráva z monitoringu) Střední školy / Možnosti podpory na SŠ V roce 2018 Národní ústav pro vzdělávání realizoval rozsáhlý monitoring středních škol po celé ČR s cílem zjistit, jakým způsobem školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Monitoring probíhal v období únor 2018 – prosinec 2018 na vzorku 186...
Jak se pozná škola, která podporuje rovné příležitosti Adaptace a klima školy / Klima školy Manuál, jak poznat školu s rovnými příležitostmi ve vzdělávání. Vznikl v rámci projektu Férová škola.
JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - metodická příručka Základní školy / Tvorba plánu podpory
Jak na osobnostní a sociální výchovu? Střední školy / OSV Publikace pomáhá s realizací OSV ve školní praxi, nabízí metodické materiály.
Interkulturní vzdělávání II. Střední školy / Střední školy Pokračování příručky Interkulturní vzdělávání. Poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se tématům jako je gender, česko-německé vztahy nebo subkultura. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro...
Interkulturní vzdělávání Střední školy / Střední školy Příručka poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se způsobům, jak realizovat principy, metody i informační obsahy v podmínkách středního školství. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro práci s...
Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Publikace se zaměřuje především na integraci žáků se zdravotním postižením. Přestože zákonné normy se od vydání změnily, principy zůstávají stejné.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.