+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Pracovní list 9 - vánoce Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to
Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie Děti s OMJ / O migraci Začlenění České republiky do Evropské unie v roce 2004 podpořilo bezprecedentní nárůst pracovní migrace, ke kterému docházelo už od začátku 90. let. Hlavními determinantamy vývoje pracovní migrace na straně pull faktorů byl především hospodářský vývoj (...
Praktické potíže cizinců v ČR 1 Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text se zabývá závěry výzkumu z roku 2006, který se věnoval postavení imigrantů v české společnosti a jejich subjektivnímu hodnocení a vnímání sebe samých jako cizinců v CR. Výzkum zachytil různé situace, ve kterých se migranti ocitají při řešení běžných...
Praktický průvodce inkluzí (nejen) pro rodiče Praktický průvodce inkluzí nejen pro rodiče aneb 7 klíčových otázek, na které se možná bojíte zeptat: - Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání? - Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na kvalitu...
Prezentace minulého času ve výuce češtiny jako cizího jazyka -DP Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ V této bakalářské práci si autorka klade za cíl analyzovat výklad minulého času v učebnicích češtiny pro cizince. Hlavním záměrem je zmapovat učebnice češtiny pro cizince, s konkrétním zaměřením na teoretický a praktický postup při výkladu gramatiky...
Přijímací zkoušky 2023/2024 pro uchazeče z Ukrajiny - OOP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná...
Příručka o integraci Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2005.
Příručka pro rodiče, proč vychovávat vícejazyčně Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Příručky v několika jazykových verzích jsou výstupem projektu Multilingual Families.
Příručka pro snadnější porozumění s cizincem Komunikace s rodiči / Jak komunikovat s rodiči? Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci s cizinci. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se autoři snaží předejít zbytečným neporozuměním.
Přístup k začleňování žáků s OMJ - komparace národních politik Materiál, ve kterém srovnáváme přístupy k začleňování a podpoře dětí a žáků v Sasku a ve Finsku. Jak vypadá jazyková příprava na MŠ, ZŠ i SŠ? Jak je tato podpora koordinována? Mají státy koncepci? Jak se pracuje s rodinami? Podporuje se mateřský jazyk?...
Průřezník aneb jak začít s průřezovými tématy Střední školy / OSV Příručka vznikla v rámci projektu Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť. Během této doby autoři více či méně spolupracovali s 35 pražskými středními...
Průvodce implementací interkulturního vzdělávání Střední školy / Střední školy Průvodce INTER - Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách byl navržen jako praktický nástroj pro pomoc čtenářům při analyzování, realizaci a zlepšování interkulturního vzdělávání ve školní praxi.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...
Realizace individuálních vzdělávacích plánů Základní školy / Tvorba plánu podpory Metodika se zaměřuje na tvorbu IVP s praktickými ukázkami a doporučeními, jak jej využívat.
Referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Referenční popisy úrovní češtiny jako cizího jazyka poskytují východisko pro tvorbu osnov, sylabů, zkoušek a učebnic pro češtinu jako cizí jazyk. Jsou k dispozici pro úrovně A1, A2, B1 a B2. V roce 2014 vznikl nově zpracovaný popis pro úroveň A1 a A2 pro...
Reflexe migračních teorií Děti s OMJ / O migraci
S vietnamskými dětmi na českých školách Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Kniha obsahuje základní informace o vietnamské kultuře a o změně kulturní identity Vietnamců v ČR, a shrnuje nejdůležitější poznatky a zkušenosti získané při pedagogické práci s vietnamskými dětmi.
Signální gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Hlavním cílem diplomové práce je představit pojetí signální gramatiky a na základě analýzy prostředků signální gramatiky v učebnicích češtiny pro cizince zjistit, zda jsou tyto prostředky při prezentaci gramatiky využívány a jakým způsobem.
Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním Asistent pedagoga / Praxe v EU Brožura shrnuje zkušenosti s přístupem k inkluzi v Norsku, Finsku, Švédsku a Dánsku, inspiruje a srovnává se situací v ČR.
Školský zákon Školský zákon ve znění účinném od 1. 7. 2023.
Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy Asistent pedagoga / Práce v menších skupinách Diplomová práce Tato diplomová práce se zabývá problematikou skupinové a kooperativní práce využívané v hodinách českého jazyka,v jazykovém vyučování. Po počáteční teoretické části,ve které jsou shrnuty základní teoretické poznatky o skupinové a...
Skupinová práce - minimetodika VUP Zdroje a inspirace / Principy skupinové práce rozvíjející jazyk Předložená minimetodika ke skupinové práci vychází ze zkušeností pedagogů, z Metodického portálu http://www.rvp.cz a z dalších odborných pramenů.
Sociokulturní aspekty při výuce japonských studentů Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek pochází ze setkání/sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.
Soužití s uprchlíky? Žádný ideál, ale lepší se to Zdroje a inspirace / Žadatel o mezinárodní ochranu Článek o kosteleckém pobytovém středisku určeném žadatelům o mezinárodní ochranu.
Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území ČR Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Cílem studie bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky. Výsledky šetření pak byly obohaceny o navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu integrace...
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka u žáků mladšího školního věku (diplomová práce) Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Práce je věnována tématu výuky češtiny jako cizího jazyka (ČCJ) u žáků mladšího školního věku. V teoretické části je pojednáno o specifických vlastnostech cílové skupiny a o didaktických zásadách výuky cizím jazykům. Jsou zde popsána specifika...
Spolupráce s asistentem pedagoga Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Publikace je věnována vymezení a popisu práce asistenta pedagoga, asistujícího zejména dítěti s postižením. Spoluprací se zde míní vztah mezi asistentem a dítětem. V příručce nechybí příklady z praxe, kde jsou popsány zkušenosti asistentů s výukou...
Standard práce asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta Publikace vznikla díky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
Steve Goodman, Ph.D. - Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Na radost z učení a zážitek z úspěchu má právo každý. Krátký rozhovor se Stevem Goodmanem, ředitelem Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative a specialistou na podporu pozitivního chování žáků.
Steve Goodman, Ph.D. - Positive Behavior Intervention and Support Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.