+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Doporučení pro výuku češtiny pro děti cizinců – postřehy z praxe Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Na stránkách obecně prospěšné společnosti Nová škola najdete Rady pro výuku dětí - cizinců aneb co může pomoci učitelům začátečníkům. Text vznikl na základě zkušeností lektorů z práce s žáky - cizinci na ZŠ Generála Janouška v rámci projektu Čeština pro...
Adaptace žáka-cizince na školní prostředí Základní školy / Přijetí do základní školy Článek se zabývá počátečním kontaktem žáka cizince se školním prostředím, třídou, školní budovou. Zahrnuje poznávací aktivity ve vztahu k prostředí, k žákovskému kolektivu i k neznámému jazyku.
Adaptační týden v MŠ K Lukám Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Praha 4 – Libuš je oblastí, kde se vyskytuje vysoké množství cizinců a to převážně vietnamského původu (v blízkosti se nachází SAPA). Dvoutřídní mateřská škola K Lukám s kapacitou 56 dětí má nejvyšší koncentraci cizinců v okolí a to 46% z celkového počtu...
Aktivace předchozích vědomostí Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Měli jsme probírat nahosemenné rostliny. Mám ve třídě žáky z Číny, Nepálu a Ukrajiny. Napsala jsem na tabuli věty: Když jdeme v Česku do lesa, s jakými stromy se setkáme? Když jdeme v Číně do lesa, s jakými stromy se setkáme? Když jdeme v Nepálu do lesa...
Aktivní používání odborného jazyka Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Ve třídě mám na zeměpis žáka z Mongolska, který je tu sice už asi pět let, přesto mu dělá problémy mluvit odborným jazykem v hodině. Chtěla jsem ho podpořit, aby se rozmluvil. Tady je příklad, kdy se to povedlo. Probírali jsme vodstvo ČR. Cílem hodiny...
Asistent pedagoga - ZŠ Jižní Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Iveta Vojtěchová působí již tři roky jako asistent pedagoga na ZŠ Jižní. Na starosti má integrované žáky, mezi které patří z části i žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Dříve vedla kroužek češtiny pro cizince, momentálně se ale nenaplní kapacita,...
Asistent pedagoga pro cizince Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) ZŠ Mezi Školami ZŠ Mezi Školami má asistenta pedagoga pro žáky cizince již několik let. Asistent je financován přes dotační program MŠMT na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. U cizinců škola znevýhodnění...
Bedýnky příběhů (InBáze, z.s.) Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Bedýnky příběhů jsou tvořivé dílny spojené s pohádkami z různých zemí. Na následujícím odkazu si je můžete přečíst a o činnosti spolku Inbáze se dozvědět více https://inbaze.cz/multikulturni-vzdelavaci-programy-pro-ms-a-1-stupen-zs/
Časopis Kamarádi Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Kamarádi je časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty...
ČDJ zapracované v ŠVP Základní školy / Co souvisí s přijetím cizince Pro inspiraci vám přinášíme příklad dobré praxe ze ZŠ Staňkova Brno. Do ŠVP zapracovali češtinu jako druhý jazyk, najdete od str. 333.
Čeština pro cizince – jiný, zajímavý, praktický pohled na náš rodný jazyk Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Když jsem začala učit češtinu pro cizince, nevěděla jsem, jak na to. Můj student se učil nazpaměť koncovky mužského rodu jednotného čísla podle vzoru „muž“. I když byl statečný, tuto cestu jsme rychle opustili. A místo memorování jsme se zaměřili na smysl...
Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc Střední školy / Integrace do kolektivu Národní pedagogický institut (NPI) připravil v rámci Podpory pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince ve spolupráci se školami ukázky příkladů dobré praxe, tedy jak se věnují dětem/žákům-cizincům právě u nich ve školách. Více viz https://cizinci.npicr....
Cizinci jako asistenti pedagogů Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi META již dlouhodobě pracuje s konceptem inkluzivního školství, jehož hlavním cílem je rovnocenné zapojení různě znevýhodněných žáků do výuky. Naši pracovníci podporují a pracují s pedagogy, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským...
Cizinci na ZŠ Na Valech Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit Novinový článek - Poděbradské noviny
Co se u žáků s OMJ v dějepise osvědčilo? Tyto tipy vycházejí z výstupu pracovní skupiny. Při individuální práci používáme pracovní listy (PL), ve kterých je zjednodušený text a úkoly jsou přiměřené jazykovým znalostem a dovednostem žáka. Text z učebnic je pro začátečníky velmi náročný. Složitě...
Cooperation, management and networking Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Cooperation, management and networking: effective ways to promote the linguistic and educational integration of children and adolescents from migrant backgrounds Toolkit vydaný Evrospou komisí připravený pro Politické Fórum "Právo učících se na kvalitu a...
Čtenářský klub pro děti s OMJ Čtenářský klub byl v Domě dětí a mládeže, 2. května 968, Nymburk, realizován jako nová aktivita financovaná z projektu Šablony II ve školním roce 2019/2020. Čtenářský klub pro děti s OMJ byl původně plánován pro žáky 1. - 9. třídy ZŠ, ale po přihlášení...
Děti azylantů chodí do běžné základní školy Zdroje a inspirace / Cizinci v režimu zákona o azylu Článek místního zpravodaje o integraci žáků azylantů.
DIDAKTICKÉ MATERIÁLY A PŘÍPRAVA NA LEKCE KIKUS V PRAXI Mateřské školy / Tipy z praxe pro jazykovou podporu v MŠ DIDAKTICKÉ MATERIÁLY KIKUS OBRÁZKOVÉ KARTY KIKUS Didaktický materiál obrázkových kartiček se velmi osvědčil a lze jej rozhodně doporučit. Kartičky lze zakoupit přes německý jazykový portál Hueber nebo v českém e-shopu Levné učebnice. Materiál obsahuje...
Dobrá praxe PPP v Ústeckém kraji Informace pro PPP / Úvodní informace pro PPP PPP v Ústeckém kraji poskytuje žákům s OMJ podporu dle § 16 ŠZ, vyhlášky č. 27/2016 Sb. Většinou se jedná o úpravu obsahu vzdělávání, pedagogickou intervenci a doporučení nákupu speciálních učebnic pro výuku ČDJ. Hlavní koordinátorka pro práci s cizinci...
Domino - Český jazyk pro malé cizince 1, 2 - anotace Střední školy / 1. stupeň Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvlášť pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a představuje způsob osvojování českého jazyka hravou...
Doučování Linh Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Rodiče Linh u nás otevřeli obchod, otec zde žije již asi 10 let. Dívenka se přistěhovala v 11 letech a nastoupila do třetí třídy. Uměla jen pozdravit a zeptat se, jak se máš. Otec hledal pro dceru doučování a oslovil mne. Zpočátku k nám Linh docházela...
Dvojjazyčná poezie Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Děti v základní škole v Británii studovali tradiční bengálskou báseň „Kajla Didi“ (ve třech verzích – v bengálském písmu, přepsané foneticky do angličtiny /aby to mohly číst bengálsky i anglické děti/ a anglicky) o dívce, jejíž sestra zmizí. Poté si...
Formativní hodnocení Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech je formativní hodnocení. Učitelé, kteří používají formativní hodnocení, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u...
Francouzské jazykové kurzy prostřednictvím volnočasových aktivit Čeština jako druhý jazyk / Řečové dovednosti Když děti imigrantů přijedou do Francie, musejí se vyrovnat s výukou francouzštiny a hledat si své místo ve společnosti. Navíc, stejně jako u nás, povinně procházejí školním systémem. V oblasti Mulhouse pilotují program, který pomáhá školám integrovat...
Ideální je středa Základní školy / První dny ve škole Ideálním dnem nástupu nově příchozího žáka na školu je středa. Je to ze dvou důvodů. Prvním je dostatek času před nástupem žáka, který potřebují jak učitelé na přípravu, tak i nový žák a jeho rodiče. Co vše připravit, než žák přijde, se můžete dočíst v...
Inkluze v MŠ a ZŠ Regionu Karlovarský venkov Asistent pedagoga / Náplň práce asistenta pedagoga Jak probíhá inkluze a spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem na základní škole v ZŠ Regionu Karlovarský venkov se můžete dočíst na následujícím odkazu.
Integrace žáků cizinců do prostředí české školy Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Fakultní základní škola PedF UK, Mezi Školami 2322, sídlí v Praze 13, v lokalitě Nové Butovice, která je známa vyšší koncentrací zde žijících cizinců ze zemí EU, ale především z tzv. třetích zemí, proto i složení jejích žáků odpovídá tomuto stavu. Mezi...
Jak používat KV při psaní slohu Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zdroj: S. Dunbar: Integrating language and content – Case study, in: TESL Canada Journal, 1992. Autor studie na konkrétním příkladu sledoval, jak zapojení klíčových vizuálů pomáhá při psaní slohových prací. V tomto konkrétním případě se jednalo o chlapce...
Jazyk měsíce Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Jazyk měsíce je projekt základní školy v Newbury Park v Essexu v Anglii. Do této školy chodí děti mluvící mnoha různými jazyky, a proto se rozhodli toto jazykové bohatství využít. Každé dítě v rámci projektu Jazyk měsíce funguje jako zdroj pro ostatní...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.