+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Kurz češtiny pro žáky s OMJ Základní školy / Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta pravidelně organizuje pro svoje žáky s OMJ kurzy češtiny a odpolední doučování. Většinou si na tyto aktivity žádá prostředky z rozvojových programů MŠMT, někdy i vyjdou dotace z městské části (tzv. Projekty obcí na podporu...
Křížovky Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Křížovky se hodí pro opakování slovní zásoby (slovo - definice, slovo - obrázek), pro trénink gramatiky (správné tvary v pádech) atd. Křížovky lehce vytvoříte a upravíte např. zde: Crossword Puzzle Maker nebo Crossword Labs
Kostka Čeština jako druhý jazyk / Didaktické pomůcky Kostka je vhodná pro trénink časování sloves, opakování slovní zásoby, výuku základních barev atd. Do fólií jednoduše zasunete obrázky a žáci hážou kostkou a říkají slova, popř. časují slovesa dle osoby. Kostku je také možné si vyrobit z papíru: Dice...
Komunitní tlumočníci ve víru integrace Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace je zaměřen na zvýšení informovanosti odborné a laické veřejnosti o komunitních tlumočnících. Pomocí aktivit projektu chceme rozšířit povědomí o práci a významu komunitních tlumočníků v procesu integrace...
Komunitní doučování Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky Zkušenosti ze Spojených států V Texasu je doučování organizováno samotnými školami nebo obecními knihovnami a poskytují je dobrovolníci. Nábor probíhá v místní komunitě, zdaleka se však nehlásí pouze studenti. Běžné je zapojení dospělých pracujících...
Komunikační kartičky Komunikace s rodiči / Co pomáhá porozumění? Pro komunikaci s dětmi bez znalosti ČJ lze zpočátku využít také komunikačních kartiček pro děti s autismem.
Klima školy Adaptace a klima školy / Klima školy Pro průběh a kvalitu vzdělávání má zásadní význam, jaké jsou ve škole vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a vedením školy. Ve škole musí panovat bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a...
KIKUS kurz v FMŠ Sluníčko pod střechou v 2016/17 FMŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU Mateřská škola FMŠ Sluníčko pod střechou se stala partnerskou mateřskou školou organizace Meta o.p.s. ve školním roce 2016/2017 v rámci realizace jedné z aktivit projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou...
KIKUS - VÝUKA DRUHÉHO JAZYKA OVĚŘOVÁNÍ METODY V MŠ MEZI DOMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Projekt Češtinou k inkluzi podpořený Evropskou unií přinesl do dvou mateřských škol výuku češtiny metodou KIKUS. Metoda je cílena na děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci pilotáže na...
KIKUS V Německu vyvinutá metodika výuky jinojazyčných dětí v mateřské škole, komplexní výukový program, jehož prostřednictvím se děti učí jazyky hrou v malých skupinkách a který se zaměřuje i na podporu spolupráce školky a rodiny. KIKUS Digital KIKUS digital...
Kartičky ve výuce - začátečníci V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Jaké použít u...
Kartičky ve výuce - pokročilejší V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Jaké použít u...
Jednotná vize Adaptace a klima školy / Klima školy Převzato z příručky OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY VŠEM DĚTEM: Škola, která se rozhodne stát se inkluzivní školou, tedy uspokojit co nejrozmanitější žákovskou populaci, musí učinit inkluzivitu součástí svojí vize a primárním cílem práce celého pedagogického sboru. To...
Jazyk měsíce Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Jazyk měsíce je projekt základní školy v Newbury Park v Essexu v Anglii. Do této školy chodí děti mluvící mnoha různými jazyky, a proto se rozhodli toto jazykové bohatství využít. Každé dítě v rámci projektu Jazyk měsíce funguje jako zdroj pro ostatní...
Jak používat KV při psaní slohu Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zdroj: S. Dunbar: Integrating language and content – Case study, in: TESL Canada Journal, 1992. Autor studie na konkrétním příkladu sledoval, jak zapojení klíčových vizuálů pomáhá při psaní slohových prací. V tomto konkrétním případě se jednalo o chlapce...
Integrace žáků cizinců do prostředí české školy Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Fakultní základní škola PedF UK, Mezi Školami 2322, sídlí v Praze 13, v lokalitě Nové Butovice, která je známa vyšší koncentrací zde žijících cizinců ze zemí EU, ale především z tzv. třetích zemí, proto i složení jejích žáků odpovídá tomuto stavu. Mezi...
Inkluze v MŠ a ZŠ Regionu Karlovarský venkov Asistent pedagoga / Náplň práce asistenta pedagoga Jak probíhá inkluze a spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem na základní škole v ZŠ Regionu Karlovarský venkov se můžete dočíst na následujícím odkazu.
Ideální je středa Základní školy / První dny ve škole Ideálním dnem nástupu nově příchozího žáka na školu je středa. Je to ze dvou důvodů. Prvním je dostatek času před nástupem žáka, který potřebují jak učitelé na přípravu, tak i nový žák a jeho rodiče. Co vše připravit, než žák přijde, se můžete dočíst v...
Francouzské jazykové kurzy prostřednictvím volnočasových aktivit Čeština jako druhý jazyk / Řečové dovednosti Když děti imigrantů přijedou do Francie, musejí se vyrovnat s výukou francouzštiny a hledat si své místo ve společnosti. Navíc, stejně jako u nás, povinně procházejí školním systémem. V oblasti Mulhouse pilotují program, který pomáhá školám integrovat...
Formativní hodnocení Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech je formativní hodnocení. Učitelé, kteří používají formativní hodnocení, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u...
Dvojjazyčná poezie Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Děti v základní škole v Británii studovali tradiční bengálskou báseň „Kajla Didi“ (ve třech verzích – v bengálském písmu, přepsané foneticky do angličtiny /aby to mohly číst bengálsky i anglické děti/ a anglicky) o dívce, jejíž sestra zmizí. Poté si...
Doučování Linh Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Rodiče Linh u nás otevřeli obchod, otec zde žije již asi 10 let. Dívenka se přistěhovala v 11 letech a nastoupila do třetí třídy. Uměla jen pozdravit a zeptat se, jak se máš. Otec hledal pro dceru doučování a oslovil mne. Zpočátku k nám Linh docházela...
Domino - Český jazyk pro malé cizince 1, 2 - anotace Střední školy / 1. stupeň Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvlášť pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a představuje způsob osvojování českého jazyka hravou...
Dobrá praxe PPP v Ústeckém kraji Informace pro PPP / Úvodní informace pro PPP PPP v Ústeckém kraji poskytuje žákům s OMJ podporu dle § 16 ŠZ, vyhlášky č. 27/2016 Sb. Většinou se jedná o úpravu obsahu vzdělávání, pedagogickou intervenci a doporučení nákupu speciálních učebnic pro výuku ČDJ. Hlavní koordinátorka pro práci s cizinci...
DIDAKTICKÉ MATERIÁLY A PŘÍPRAVA NA LEKCE KIKUS V PRAXI Mateřské školy / Tipy z praxe pro jazykovou podporu v MŠ DIDAKTICKÉ MATERIÁLY KIKUS OBRÁZKOVÉ KARTY KIKUS Didaktický materiál obrázkových kartiček se velmi osvědčil a lze jej rozhodně doporučit. Kartičky lze zakoupit přes německý jazykový portál Hueber nebo v českém e-shopu Levné učebnice. Materiál obsahuje...
Děti azylantů chodí do běžné základní školy Zdroje a inspirace / Cizinci v režimu zákona o azylu Článek místního zpravodaje o integraci žáků azylantů.
Čtenářský klub pro děti s OMJ Čtenářský klub byl v Domě dětí a mládeže, 2. května 968, Nymburk, realizován jako nová aktivita financovaná z projektu Šablony II ve školním roce 2019/2020. Čtenářský klub pro děti s OMJ byl původně plánován pro žáky 1. - 9. třídy ZŠ, ale po přihlášení...
Cooperation, management and networking Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Cooperation, management and networking: effective ways to promote the linguistic and educational integration of children and adolescents from migrant backgrounds Toolkit vydaný Evrospou komisí připravený pro Politické Fórum "Právo učících se na kvalitu a...
Co se u žáků s OMJ v dějepise osvědčilo? Tyto tipy vycházejí z výstupu pracovní skupiny. Při individuální práci používáme pracovní listy (PL), ve kterých je zjednodušený text a úkoly jsou přiměřené jazykovým znalostem a dovednostem žáka. Text z učebnic je pro začátečníky velmi náročný. Složitě...
Cizinci na ZŠ Na Valech Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit Novinový článek - Poděbradské noviny

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.